GMW HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000332621
NIP
5512559753
REGON
120955602

Podsumowanie

aktywa
0
przychód
0
zysk
0
wartość firmy
0
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
WADOWICE
Adres
UL. LEGIONÓW, 37
Kod pocztowy
34-100
Rejestracja
2009-07-01
Rozpoczęcie działalności
2009-07-15
Kapitał zakładowy
10100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB TEŻ CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
Postępowanie likwidacyjne
Tak
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność usługowa wspomagająca transport morski Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Badanie rynku i opinii publicznej Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność wspomagająca edukację Działalność prawnicza Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Działalność związana z pakowaniem Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Gmw holding osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 0 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -360 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 63 851 zł w 2022 roku.
• 2067 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 159 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• -76 730 429 zł w 2022 roku.
• -1103 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gmw holding wynosi 0 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -240 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku.
• 18 865 781 zł w 2022 roku.
• 78 622 413 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Gmw holding wyniosła 0 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 0 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 117 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 25 097 618 zł w 2022 roku.
• 104 828 047 zł w 2021 roku.

Rentowność

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

Zadłużenie

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 188 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Gmw holding wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Gmw holding wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 0% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Gmw Partners posiada 202000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.05.2018 jest Gmw Partners kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.10.2017 do 30.05.2018 był Gmw Partners kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.12.2016 do 31.10.2017 najwięcej udziałów posiadał Gmw . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do GMW HOLDING