DB POLSKA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000308876
NIP
5272576573
REGON
141450455

Podsumowanie

aktywa
1,2 mld
przychód
4,1 mln
zysk
3,2 mln
wartość firmy
890,8 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. ŻWIRKI I WIGURY, 18
Kod pocztowy
02-092
Rejestracja
2008-07-02
Rozpoczęcie działalności
2008-06-12
Kapitał zakładowy
551000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
Branże
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność wspomagająca edukację Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową dróg i autostrad Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wydawnicza Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność związana z oprogramowaniem Działalność holdingów finansowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Reklama Roboty związane z budową mostów i tuneli Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Leasing finansowy Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność portali internetowych Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Db polska holding osiągnęła 4 132 767 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 zł. Pozostałe przychody to 4 132 763 zł.
Całkowite koszty wyniosły -3 204 577 zł.
Zysk netto wyniósł 3 204 581 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -31 991 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 132 767 zł w 2019 roku.
• 77 948 069 zł w 2018 roku.
• 68 116 120 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -32 410 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 204 581 zł w 2019 roku.
• -193 499 845 zł w 2018 roku.
• 68 025 947 zł w 2017 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Db polska holding wynosi 890 777 208 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 199 150 zł a 4 667 753 108 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -222 331 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 890 777 208 zł w 2019 roku.
• 924 765 652 zł w 2018 roku.
• 1 335 439 692 zł w 2017 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Db polska holding wyniosła 1 167 095 879 zł.
a
ktywa trwałe to 778 025 920 zł.
a
ktywa obrotowe to 389 069 959 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 167 095 879 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 166 938 277 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 157 602 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -95 084 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 167 095 879 zł w 2019 roku.
• 1 163 780 461 zł w 2018 roku.
• 1 357 264 588 zł w 2017 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -5,057,034%.
Marża netto wyniosła 78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1310329.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Db polska holding wyniosły 157 602 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 167 095 879 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 157 602 zł w 2019 roku
• 46 765 zł w 2018 roku
• 31 046 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2019 roku
• 0% w 2018 roku
• 0% w 2017 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Db polska holding wykazała przychody na poziomie 4 132 767 zł.
Organizacja zarobiła 3 956 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 751 692 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 204 581 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 371 449 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 751 692 zł w 2019 roku
• 100 759 zł w 2018 roku
• 8794 zł w 2017 roku

Organizacja Db polska holding wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 wynosił on 0.002%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Schenker Aktiengesellschaft posiada 1102 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.09.2016 jest Schenker Aktiengesellschaft kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.04.2015 do 12.09.2016 był Db Mobility Logistics Ag kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.11.2010 do 28.04.2015 najwięcej udziałów posiadał Db Mobility Logistics Ag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.