"INITIUM FINANSE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000508124
NIP
8992753289
REGON
022405553

Podsumowanie

aktywa
2,5 mln
przychód
414 tys.
zysk
12 tys.
wartość firmy
491 tys.
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. PRZYJAŹNI, 113
Kod pocztowy
53-030
Rejestracja
2014-05-05
Rozpoczęcie działalności
2014-05-05
Kapitał zakładowy
104500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "initium finanse" osiągnęła 413 833 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 413 833 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 401 671 zł.
Zysk netto wyniósł 12 162 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 413 833 zł w 2023 roku.
• 303 922 zł w 2022 roku.
• 346 280 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 162 zł w 2023 roku.
• 8554 zł w 2022 roku.
• -82 888 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "initium finanse" wynosi 490 675 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 121 624 zł a 1 034 583 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 490 675 zł w 2023 roku.
• 393 848 zł w 2022 roku.
• 381 453 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "initium finanse" wyniosła 2 454 761 zł.
a
ktywa trwałe to 2 322 783 zł.
a
ktywa obrotowe to 131 978 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 454 761 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 221 516 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 233 246 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 224 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 454 761 zł w 2023 roku.
• 1 998 382 zł w 2022 roku.
• 1 288 709 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "initium finanse" wyniosły 2 233 246 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 454 761 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 215 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 233 246 zł w 2023 roku
• 1 789 028 zł w 2022 roku
• 1 087 910 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "initium finanse" wykazała przychody na poziomie 413 833 zł.
Organizacja zarobiła 14 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1879 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 162 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 313 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1879 zł w 2023 roku
• 1144 zł w 2022 roku
• 334 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja "initium finanse" wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Biernacka Ilona posiada 945 udziałów, które stanowią 90.4% firmy.
Największym udziałowcem od 15.11.2018 jest Biernacka Ilona kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.05.2014 do 15.11.2018 był Biernacki Krzysztof kontrolując 80% udziałów.