GM. LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000600028
NIP
5272759167
REGON
363698574

Podsumowanie

aktywa
244 tys.
przychód
242 tys.
zysk
28 tys.
wartość firmy
430 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. ŻEGAŃSKA, 21
Kod pocztowy
04-713
Rejestracja
2016-02-05
Rozpoczęcie działalności
2016-02-05
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA PODPISÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Gm. leasing osiągnęła 241 665 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 241 665 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 213 687 zł.
Zysk netto wyniósł 27 977 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 241 665 zł w 2023 roku.
• 201 606 zł w 2022 roku.
• 138 131 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 977 zł w 2023 roku.
• 33 132 zł w 2022 roku.
• 37 578 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gm. leasing wynosi 429 721 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 156 702 zł a 835 746 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 429 721 zł w 2023 roku.
• 402 649 zł w 2022 roku.
• 353 271 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Gm. leasing wyniosła 244 154 zł.
a
ktywa trwałe to 25 077 zł.
a
ktywa obrotowe to 219 077 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 244 154 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 208 936 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 218 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 244 154 zł w 2023 roku.
• 225 175 zł w 2022 roku.
• 227 831 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Gm. leasing wyniosły 35 218 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 244 154 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 218 zł w 2023 roku
• 44 216 zł w 2022 roku
• 80 003 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Gm. leasing wykazała przychody na poziomie 241 665 zł.
Organizacja zarobiła 30 755 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2778 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 977 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -406 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2778 zł w 2023 roku
• 3297 zł w 2022 roku
• 3716 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Gm. leasing wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Różańska Marzena posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do GM. LEASING

Organizacja Numer KRS
1
0000523095
2
0000662104
3
0000467389
4
0000901652
5
0000535092
6
0000861701
7
0000876307
8
0000439065
9
0000396280
10
0000259998
11
0000538792
12
0001030311
13
0000049511
14
0000353799
15
0000256805
16
0000405595
17
0000473837
18
0000764179
19
0000187096
20
0000823302
21
0000691446
22
0000683749
23
0000730367
24
0000772733
25
0000990711
26
0000606568
27
0000604043
28
0000120713
29
0000973251
30
0000267848