FCA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000019628
NIP
5470048627
REGON
070037916

Podsumowanie

aktywa
6,9 mld
przychód
11,7 mld
zysk
184,6 mln
wartość firmy
11,3 mld
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
BIELSKO-BIAŁA
Adres
GRAŻYŃSKIEGO, 141
Kod pocztowy
43-300
Rejestracja
2001-06-13
Rozpoczęcie działalności
1992-10-29
Kapitał zakładowy
660334600,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
fcagroup.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Produkcja samochodów osobowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z tłumaczeniami Transport drogowy towarów Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja samochodów osobowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostałe badania i analizy techniczne Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Leasing finansowy Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Fca poland osiągnęła 11 726 339 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 569 848 701 zł. Pozostałe przychody to 156 491 099 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 385 263 462 zł.
Zysk netto wyniósł 184 585 238 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -539 635 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 726 339 800 zł w 2022 roku.
• 10 901 233 475 zł w 2021 roku.
• 10 505 340 977 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 231 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 585 238 zł w 2022 roku.
• 163 819 083 zł w 2021 roku.
• -20 382 089 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fca poland wynosi 11 308 953 277 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 845 852 384 zł a 29 315 849 499 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -479 507 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 308 953 277 zł w 2022 roku.
• 10 644 123 305 zł w 2021 roku.
• 9 602 054 328 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Fca poland wyniosła 6 899 832 076 zł.
a
ktywa trwałe to 1 967 212 388 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 932 619 688 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 899 832 076 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 670 736 610 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 229 095 466 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 239 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 899 832 076 zł w 2022 roku.
• 5 959 861 681 zł w 2021 roku.
• 6 345 606 982 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Fca poland wyniosły 3 229 095 466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 899 832 076 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 339 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 229 095 466 zł w 2022 roku
• 2 331 384 363 zł w 2021 roku
• 2 880 948 747 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Fca poland wykazała przychody na poziomie 11 726 339 800 zł.
Organizacja zarobiła 228 868 042 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 282 804 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 585 238 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6 141 669 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 282 804 zł w 2022 roku
• 32 783 438 zł w 2021 roku
• 2 967 352 zł w 2020 roku

Organizacja Fca poland wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Produkcja samochodów osobowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 100%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 100%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największym udziałowcem od 30.11.2007 jest Fiat Group Automobiles Spa (nazwa Skrócona Fiat Auto Spa) kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.11.2004 do 30.11.2007:
• Fiat Group Automobiles Spa (nazwa Skrócona Fiat Auto Spa) (0% udziałów)
• Fiat Auto S.p.a. (0% udziałów)
W okresie od 30.03.2004 do 25.11.2004 najwięcej udziałów posiadał Fiat Auto S.p.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do FCA POLAND

Organizacja Numer KRS
1
0000603129
2
0000599541
3
0000867715
4
0000472253
5
0000627915
6
0000006822
7
0000067153
8
0000739919
9
0000795277
10
0000048909
11
0000054374
12
0000054409
13
0000054505
14
0000054549
15
0000054562
16
0000054636
17
0000054639
18
0000054716
19
0000054718
20
0000054733
21
0000054741
22
0000054796
23
0000054809
24
0000054827
25
0000054849
26
0000054864
27
0000054894
28
0000054970
29
0000054986
30
0000055011