MAN TRUCKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000231087
NIP
5262851977
REGON
140101161

Podsumowanie

aktywa
2,6 mld
przychód
8,8 mld
zysk
158,9 mln
wartość firmy
7,6 mld
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
NIEPOŁOMICE
Adres
UL. DR RUDOLFA DIESLA, 1
Kod pocztowy
32-005
Rejestracja
2005-03-24
Rozpoczęcie działalności
2005-04-01
Kapitał zakładowy
100000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Man trucks osiągnęła 8 808 445 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 791 413 000 zł. Pozostałe przychody to 17 032 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 632 557 000 zł.
Zysk netto wyniósł 158 856 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 961 905 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 808 445 000 zł w 2022 roku.
• 7 179 684 000 zł w 2021 roku.
• 4 248 741 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 321 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 856 000 zł w 2022 roku.
• 113 695 000 zł w 2021 roku.
• 122 593 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Man trucks wynosi 7 608 861 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 101 141 000 zł a 22 021 112 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 819 595 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 608 861 667 zł w 2022 roku.
• 6 223 235 000 zł w 2021 roku.
• 4 219 593 750 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Man trucks wyniosła 2 625 148 000 zł.
a
ktywa trwałe to 1 004 920 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 620 228 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 625 148 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 468 188 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 156 960 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 275 818 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 625 148 000 zł w 2022 roku.
• 2 217 983 000 zł w 2021 roku.
• 1 742 132 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Man trucks wyniosły 1 156 960 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 625 148 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 162 430 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 156 960 000 zł w 2022 roku
• 908 651 000 zł w 2021 roku
• 546 495 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Man trucks wykazała przychody na poziomie 8 808 445 000 zł.
Organizacja zarobiła 199 101 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 245 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 856 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7 944 600 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 245 000 zł w 2022 roku
• 27 735 000 zł w 2021 roku
• 26 014 000 zł w 2020 roku

Organizacja Man trucks wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 70%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 70%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Man Finance And Holding S.a. posiada 200000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.02.2019 jest Man Finance And Holding S.a. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.11.2018 do 04.02.2019 był Man Se kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.07.2011 do 15.11.2018 najwięcej udziałów posiadał Man Truck & Bus Ag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MAN TRUCKS

Organizacja Numer KRS
1
0000364565
2
0000307038
3
0000454607
4
0000618266
5
0000947806
6
0000432587
7
0000421439
8
0000894293
9
0000619914
10
0000280218
11
0000752649
12
0000424424
13
0000424428
14
0000424431
15
0000424460
16
0000424498
17
0000424513
18
0000424529
19
0000424560
20
0000424562
21
0000424595
22
0000424608
23
0000424618
24
0000424631
25
0000424645
26
0000424690
27
0000424715
28
0000424727
29
0000424775
30
0000424804