"VOLVO POLSKA" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000015750
NIP
8951009619
REGON
930723158

Podsumowanie

aktywa
1,9 mld
przychód
6,7 mld
zysk
-151,1 mln
wartość firmy
4,6 mld
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
MYDLANA, 2
Kod pocztowy
51-502
Rejestracja
2001-06-04
Rozpoczęcie działalności
1995-08-28
Kapitał zakładowy
34114000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Strona www
www.volvogroup.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "volvo polska" - osiągnęła 6 693 280 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 686 913 000 zł. Pozostałe przychody to 6 367 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 837 980 000 zł.
Strata netto wyniosła 151 067 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 533 982 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 693 280 000 zł w 2023 roku.
• 5 832 673 000 zł w 2022 roku.
• 4 272 813 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -30 202 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -151 067 000 zł w 2023 roku.
• 54 889 000 zł w 2022 roku.
• 42 980 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "volvo polska" - wynosi 4 632 266 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 733 200 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 318 996 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 632 266 417 zł w 2023 roku.
• 4 391 384 667 zł w 2022 roku.
• 3 294 175 250 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "volvo polska" - wyniosła 1 897 118 000 zł.
a
ktywa trwałe to 911 779 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 985 339 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 897 118 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 226 773 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 670 345 000 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -30 267 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 897 118 000 zł w 2023 roku.
• 1 929 246 000 zł w 2022 roku.
• 1 805 106 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -67%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "volvo polska" - wyniosły 1 670 345 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 897 118 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7 743 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 670 345 000 zł w 2023 roku
• 1 551 406 000 zł w 2022 roku
• 1 440 155 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "volvo polska" - wykazała przychody na poziomie 6 693 280 000 zł.
Organizacja zarobiła -105 725 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 342 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -151 067 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -43% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6 839 667 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 342 000 zł w 2023 roku
• 14 095 000 zł w 2022 roku
• 15 204 000 zł w 2021 roku

Organizacja "volvo polska" - wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja autobusów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 100%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 100%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Volvo Business Services International Ab posiada 68228 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.09.2022 jest Volvo Business Services International Ab kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2020 do 28.09.2022 był Volvo Autonomous Solutions Ab kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 04.07.2005 do 27.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Volvo Holding Sverige Aktiebolag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do "VOLVO POLSKA" -