FCA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0001044495
NIP
5470048627
REGON
070037916

Podsumowanie

aktywa
7,6 mld
przychód
15,6 mld
zysk
270,2 mln
wartość firmy
13,2 mld
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
BIELSKO-BIAŁA
Adres
UL. MICHAŁA GRAŻYŃSKIEGO, 141
Kod pocztowy
43-300
Rejestracja
2023-06-30
Rozpoczęcie działalności
1992-10-29
Kapitał zakładowy
660334600,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.fcagroup.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Fca poland osiągnęła 15 592 950 633 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 468 311 131 zł. Pozostałe przychody to 124 639 502 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 198 149 926 zł.
Zysk netto wyniósł 270 161 205 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 697 273 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 592 950 633 zł w 2023 roku.
• 10 895 677 352 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 85 583 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 270 161 205 zł w 2023 roku.
• 184 577 579 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fca poland wynosi 13 231 869 925 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 755 924 681 zł a 38 982 376 583 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 475 270 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 231 869 925 zł w 2023 roku.
• 10 756 598 993 zł w 2022 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Fca poland wyniosła 7 633 921 299 zł.
a
ktywa trwałe to 2 414 212 940 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 219 708 359 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 633 921 299 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 341 232 908 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 292 688 390 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 737 821 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 633 921 299 zł w 2023 roku.
• 6 896 099 913 zł w 2022 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Fca poland wyniosły 5 292 688 390 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 633 921 299 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 069 260 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 292 688 390 zł w 2023 roku
• 3 223 428 210 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Fca poland wykazała przychody na poziomie 15 592 950 633 zł.
Organizacja zarobiła 335 505 225 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 344 020 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 270 161 205 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 754 795 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 344 020 zł w 2023 roku
• 44 589 225 zł w 2022 roku

Organizacja Fca poland wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Produkcja samochodów osobowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 100%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 100%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Stellantis Europe S.p.a. posiada 6603346 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.07.2023 jest Stellantis Europe S.p.a. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.06.2023 do 28.07.2023 był Fca Italy S.p.a. kontrolując 100% udziałów.