KARMAR SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000135197
NIP
5212500997
REGON
012702900

Podsumowanie

aktywa
175,7 mln
przychód
443 mln
zysk
13,1 mln
wartość firmy
361,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. GRÓJECKA, 208
Kod pocztowy
02-390
Rejestracja
2002-10-17
Rozpoczęcie działalności
1997-08-11
Kapitał zakładowy
20000002,50 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.karmar.com.pl
Email
karmar@karmar.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE: 1) PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO; 2) DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE; 3) CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEMU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Karmar osiągnęła 443 011 113 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 439 588 883 zł. Pozostałe przychody to 3 422 229 zł.
Całkowite koszty wyniosły 426 470 027 zł.
Zysk netto wyniósł 13 118 857 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 072 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 443 011 113 zł w 2023 roku.
• 303 263 270 zł w 2022 roku.
• 344 293 814 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 008 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 118 857 zł w 2023 roku.
• -42 513 434 zł w 2022 roku.
• 643 442 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Karmar wynosi 361 651 957 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 835 789 zł a 1 107 527 781 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 433 748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 361 651 957 zł w 2023 roku.
• 202 175 513 zł w 2022 roku.
• 234 251 862 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Karmar wyniosła 175 688 956 zł.
a
ktywa trwałe to 16 529 440 zł.
a
ktywa obrotowe to 159 159 516 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 175 688 956 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 447 718 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 157 241 238 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 175 688 956 zł w 2023 roku.
• 192 811 419 zł w 2022 roku.
• 175 324 739 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Karmar wyniosły 157 241 238 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 175 688 956 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 154 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 157 241 238 zł w 2023 roku
• 232 698 046 zł w 2022 roku
• 172 459 559 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 121% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Karmar wykazała przychody na poziomie 443 011 113 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Karmar wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KARMAR

Organizacja Numer KRS
1
0000014793
2
0000142265
3
0000290451
4
0000174280
5
0000672926
6
0000741906
7
0000709257
8
0000767269
9
0000662712
10
0000528885
11
0000771372
12
0000049767
13
0000987607
14
0000305776
15
0000039316
16
0000037223
17
0000987325
18
0000121561
19
0000267366
20
0000205696
21
0000100257
22
0000406964
23
0000031825
24
0000285321
25
0000326054
26
0000492320
27
0000034311
28
0000353414
29
0000035770
30
0000618583