FINETECH CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000662712
NIP
5252697948
REGON
366531290

Podsumowanie

aktywa
211,2 mln
przychód
454,5 mln
zysk
4,1 mln
wartość firmy
340,8 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. POLECZKI, 32
Kod pocztowy
02-822
Rejestracja
2017-02-08
Rozpoczęcie działalności
2017-02-08
Kapitał zakładowy
1005000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Finetech construction osiągnęła 454 482 731 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 453 740 242 zł. Pozostałe przychody to 742 489 zł.
Całkowite koszty wyniosły 449 655 993 zł.
Zysk netto wyniósł 4 084 249 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 75 747 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 454 482 731 zł w 2023 roku.
• 451 165 954 zł w 2022 roku.
• 234 024 331 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 709 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 084 249 zł w 2023 roku.
• 8 602 682 zł w 2022 roku.
• 8 199 345 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Finetech construction wynosi 340 817 107 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 21 491 622 zł a 1 136 206 826 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 802 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 340 817 107 zł w 2023 roku.
• 356 465 717 zł w 2022 roku.
• 208 139 273 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Finetech construction wyniosła 211 193 953 zł.
a
ktywa trwałe to 26 785 179 zł.
a
ktywa obrotowe to 184 408 774 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 211 193 953 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 655 497 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 182 538 457 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 029 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 211 193 953 zł w 2023 roku.
• 208 909 623 zł w 2022 roku.
• 122 491 272 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5716105.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14839.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Finetech construction wyniosły 182 538 457 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 211 193 953 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 225 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 182 538 457 zł w 2023 roku
• 180 539 376 zł w 2022 roku
• 96 723 707 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Finetech construction wykazała przychody na poziomie 454 482 731 zł.
Organizacja zarobiła 5 537 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 453 294 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 084 249 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 242 216 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 453 294 zł w 2023 roku
• 2 206 377 zł w 2022 roku
• 2 157 857 zł w 2021 roku

Organizacja Finetech construction wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.7%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Perst Investments posiada 16080 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Leaninvest posiada 4020 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 12.04.2023 jest Perst Investments kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2022 do 12.04.2023 był Perst Investments kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 03.07.2018 do 22.07.2022 najwięcej udziałów posiadał Perst Investments . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do FINETECH CONSTRUCTION

Organizacja Numer KRS
1
0000061686
2
0000810630
3
0000761145
4
0000315222
5
0000057133
6
0000181360
7
0000478102
8
0000831642
9
0000303482
10
0000326054
11
0000075908
12
0000034624
13
0000618583
14
0000142265
15
0000053987
16
0000138514
17
0000154616
18
0000034311
19
0000406964
20
0000087713
21
0000016216
22
0000035770
23
0000052767
24
0000047992
25
0000037239
26
0000142042
27
0000353414
28
0000492320
29
0000267366
30
0000064877