ONDE SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000028071
NIP
8792070054
REGON
871098102

Podsumowanie

aktywa
661,5 mln
przychód
1,1 mld
zysk
33,4 mln
wartość firmy
1,1 mld
Podstawowe info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
TORUŃ
Adres
UL. WAPIENNA, 40
Kod pocztowy
87-100
Rejestracja
2001-07-18
Rozpoczęcie działalności
1998-10-02
Kapitał zakładowy
1090255,18 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.onde.pl
Email
sekretariat@onde.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Onde osiągnęła 1 083 007 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 079 709 000 zł. Pozostałe przychody to 3 298 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 046 316 000 zł.
Zysk netto wyniósł 33 393 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 180 501 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 083 007 000 zł w 2023 roku.
• 1 100 334 000 zł w 2022 roku.
• 1 219 001 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5 565 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 393 000 zł w 2023 roku.
• 7 174 000 zł w 2022 roku.
• 46 200 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Onde wynosi 1 113 815 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 258 238 500 zł a 2 707 517 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 177 371 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 113 815 167 zł w 2023 roku.
• 995 445 750 zł w 2022 roku.
• 1 247 780 583 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Onde wyniosła 661 491 000 zł.
a
ktywa trwałe to 117 757 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 543 734 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 661 491 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 344 318 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 317 173 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 804 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 661 491 000 zł w 2023 roku.
• 618 019 000 zł w 2022 roku.
• 571 292 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Onde wyniosły 317 173 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 661 491 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 437 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 317 173 000 zł w 2023 roku
• 307 094 000 zł w 2022 roku
• 237 541 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Onde wykazała przychody na poziomie 1 083 007 000 zł.
Brak danych

Organizacja Onde wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 10%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki