HB REAVIS CONSTRUCTION PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000369096
NIP
5272643631
REGON
142652876

Podsumowanie

aktywa
182,6 mln
przychód
180,9 mln
zysk
15,2 mln
wartość firmy
276,8 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. CHMIELNA, 71
Kod pocztowy
00-801
Rejestracja
2010-10-29
Rozpoczęcie działalności
2010-10-29
Kapitał zakładowy
55000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (W PRZYPADKU UDZIELENIA PROKURY ŁĄCZNEJ).

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Hb reavis construction pl osiągnęła 180 862 204 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 165 013 581 zł. Pozostałe przychody to 15 848 623 zł.
Całkowite koszty wyniosły 149 842 947 zł.
Zysk netto wyniósł 15 170 634 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -16 804 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 180 862 204 zł w 2023 roku.
• 450 266 543 zł w 2022 roku.
• 423 993 977 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 463 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 170 634 zł w 2023 roku.
• 32 199 946 zł w 2022 roku.
• 36 721 218 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hb reavis construction pl wynosi 276 824 007 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 95 566 670 zł a 509 688 904 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 982 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 276 824 007 zł w 2023 roku.
• 513 166 176 zł w 2022 roku.
• 489 586 259 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Hb reavis construction pl wyniosła 182 582 078 zł.
a
ktywa trwałe to 1 713 767 zł.
a
ktywa obrotowe to 180 868 310 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 182 582 078 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 127 422 226 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 159 852 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 696 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 182 582 078 zł w 2023 roku.
• 262 463 239 zł w 2022 roku.
• 263 193 942 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Hb reavis construction pl wyniosły 55 159 852 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 182 582 078 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 137 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 159 852 zł w 2023 roku
• 150 211 647 zł w 2022 roku
• 183 142 296 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Hb reavis construction pl wykazała przychody na poziomie 180 862 204 zł.
Organizacja zarobiła 16 777 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 606 796 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 170 634 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -583 773 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 606 796 zł w 2023 roku
• 11 852 180 zł w 2022 roku
• 8 761 575 zł w 2021 roku

Organizacja Hb reavis construction pl wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Hb Reavis Group B.v. posiada 110 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.07.2019 jest Hb Reavis Group B.v. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.10.2010 do 03.07.2019 był Hb Reavis Group B.v. kontrolując 100% udziałów.