NOHO WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000999784
NIP
7011112338
REGON
523525479

Podsumowanie

aktywa
864,8 mln
przychód
775,8 mln
zysk
12 tys.
wartość firmy
517,3 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. WSPÓLNA, 62
Kod pocztowy
00-684
Rejestracja
2022-10-27
Rozpoczęcie działalności
2022-10-27
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Noho warszawa osiągnęła 775 810 730 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 772 687 975 zł. Pozostałe przychody to 3 122 755 zł.
Całkowite koszty wyniosły 772 676 104 zł.
Zysk netto wyniósł 11 871 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 387 905 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 775 810 730 zł w 2023 roku.
• 407 455 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 871 zł w 2023 roku.
• -598 763 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Noho warszawa wynosi 517 254 637 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 939 526 825 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 258 627 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 517 254 637 zł w 2023 roku.
• 271 637 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Noho warszawa wyniosła 864 794 182 zł.
a
ktywa trwałe to 19 039 220 zł.
a
ktywa obrotowe to 845 754 962 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 864 794 182 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -581 892 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 865 376 074 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 432 397 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 864 794 182 zł w 2023 roku.
• 152 643 991 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

Zobowiązania Noho warszawa wyniosły 865 376 074 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 864 794 182 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 432 688 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 865 376 074 zł w 2023 roku
• 153 237 753 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Noho warszawa wykazała przychody na poziomie 775 810 730 zł.
Organizacja zarobiła 121 822 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 109 951 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 871 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 90% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 976 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 109 951 zł w 2023 roku
• 26 226 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Noho warszawa wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Samiou Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.12.2022 jest Samiou Limited kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.10.2022 do 02.12.2022 był Noho Investment kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do NOHO WARSZAWA