JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000222483

NIP

7791011327

REGON

630303023

aktywa

23,9 mld

przychód

85,4 mld

zysk netto

3,4 mld

wartość firmy

74,1 mld

Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KOSTRZYN
Adres
ŻNIWNA, 5
Kod pocztowy
62-025
Rejestracja
2004-12-01
Rozpoczęcie działalności
1995-02-28
Kapitał zakładowy
798214120,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.biedronka.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki

Organizacja Jeronimo martins polska osiągnęła 85 370 698 764 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 85 140 537 110 zł. Pozostałe przychody to 230 161 654 zł.
Całkowite koszty wyniosły 81 726 362 158 zł.
Zysk netto wyniósł 3 414 174 952 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 371 594 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 85 370 698 764 zł w 2022 roku.
• 68 419 231 485 zł w 2021 roku.
• 61 310 697 444 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 278 042 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 414 174 952 zł w 2022 roku.
• 2 866 384 218 zł w 2021 roku.
• 2 443 205 846 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Jeronimo martins polska wynosi 74 060 299 763 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 489 800 779 zł a 213 426 746 910 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 225 941 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 74 060 299 763 zł w 2022 roku.
• 60 152 444 556 zł w 2021 roku.
• 53 400 981 975 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Jeronimo martins polska wyniosła 23 866 576 817 zł.
a
ktywa trwałe to 10 897 620 094 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 968 956 723 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 866 576 817 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 653 067 705 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 213 509 112 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 033 759 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 866 576 817 zł w 2022 roku.
• 19 423 898 266 zł w 2021 roku.
• 17 223 467 722 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Jeronimo martins polska wyniosły 19 213 509 112 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 866 576 817 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 767 927 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 213 509 112 zł w 2022 roku
• 15 325 116 008 zł w 2021 roku
• 13 550 987 329 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Jeronimo martins polska wykazała przychody na poziomie 85 370 698 764 zł.
Organizacja zarobiła 4 254 157 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 839 982 810 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 414 174 952 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 206 308 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 839 982 810 zł w 2022 roku
• 685 820 464 zł w 2021 roku
• 582 566 351 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja Jeronimo martins polska wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 74.6%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 0.33 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Warta Retail & Services Investments B.v. posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.01.2012 jest Warta Retail & Services Investments B.v. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.10.2011 do 16.01.2012 był Polti Investments B.v. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 01.12.2004 do 26.10.2011 najwięcej udziałów posiadał Beleggingmaatschappij Tand B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.