PROENTERTAINMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000676625
NIP
9671391624
REGON
367193078

Podsumowanie

aktywa
177 tys.
przychód
282 tys.
zysk
48 tys.
wartość firmy
483 tys.
Podstawowe info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
BYDGOSZCZ
Adres
UL. 3 MAJA, 16
Kod pocztowy
85-016
Rejestracja
2017-05-04
Rozpoczęcie działalności
2017-05-04
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Proentertainment osiągnęła 282 276 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 282 268 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 234 724 zł.
Zysk netto wyniósł 47 544 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 47 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 282 276 zł w 2022 roku.
• 297 241 zł w 2021 roku.
• 243 605 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 544 zł w 2022 roku.
• 27 405 zł w 2021 roku.
• 50 024 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proentertainment wynosi 482 632 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 104 272 zł a 705 691 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 89 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 482 632 zł w 2022 roku.
• 376 393 zł w 2021 roku.
• 410 558 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Proentertainment wyniosła 176 639 zł.
a
ktywa trwałe to 24 929 zł.
a
ktywa obrotowe to 151 710 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 176 639 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 139 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 610 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 176 639 zł w 2022 roku.
• 116 202 zł w 2021 roku.
• 122 432 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Proentertainment wyniosły 37 610 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 176 639 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 610 zł w 2022 roku
• 24 717 zł w 2021 roku
• 58 352 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Proentertainment wykazała przychody na poziomie 282 276 zł.
Organizacja zarobiła 52 821 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5277 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 544 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1055 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5277 zł w 2022 roku
• 2462 zł w 2021 roku
• 4576 zł w 2020 roku

Organizacja Proentertainment wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Zaborowski Marcin posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.