INGKA BUSINESS SERVICE CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000354605
NIP
5272625857
REGON
142358869

Podsumowanie

aktywa
90,6 mln
przychód
159,5 mln
zysk
8,6 mln
wartość firmy
160,3 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
JANKI
Adres
PLAC SZWEDZKI, 3
Kod pocztowy
05-090
Rejestracja
2010-04-21
Rozpoczęcie działalności
2010-05-10
Kapitał zakładowy
88362000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE LUB TEŻ JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PROKURENTEM ŁĄCZNYM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Ingka business service center osiągnęła 159 478 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 156 072 000 zł. Pozostałe przychody to 3 406 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 147 439 000 zł.
Zysk netto wyniósł 8 633 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 968 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 159 478 000 zł w 2023 roku.
• 134 413 000 zł w 2022 roku.
• 111 683 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 842 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 633 000 zł w 2023 roku.
• 960 000 zł w 2022 roku.
• -1 152 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ingka business service center wynosi 160 278 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 19 428 000 zł a 398 695 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 850 767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 160 278 667 zł w 2023 roku.
• 106 401 917 zł w 2022 roku.
• 86 688 583 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Ingka business service center wyniosła 90 622 000 zł.
a
ktywa trwałe to 10 896 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 79 726 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 90 622 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 904 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 718 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 90 622 000 zł w 2023 roku.
• 60 544 000 zł w 2022 roku.
• 60 499 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Ingka business service center wyniosły 64 718 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 90 622 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -720 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 718 000 zł w 2023 roku
• 43 273 000 zł w 2022 roku
• 44 188 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Ingka business service center wykazała przychody na poziomie 159 478 000 zł.
Organizacja zarobiła 11 231 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 598 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 633 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 400 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 598 000 zł w 2023 roku
• 3 476 000 zł w 2022 roku
• 4 891 000 zł w 2021 roku

Organizacja Ingka business service center wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 30%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Ingka Pro Holding B.v. posiada 1767240 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.10.2014 jest Ingka Pro Holding B.v. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.08.2013 do 03.10.2014 był Ingka Pro Holding B.v. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.10.2012 do 29.08.2013 najwięcej udziałów posiadał Ingka Pro Holding B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.