INGKA BUSINESS SERVICE CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000354605
NIP
5272625857
REGON
142358869

Podsumowanie

aktywa
60,5 mln
przychód
134,4 mln
zysk
960 tys.
wartość firmy
106,4 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
JANKI
Adres
PLAC SZWEDZKI, 3
Kod pocztowy
05-090
Rejestracja
2010-04-21
Rozpoczęcie działalności
2010-05-10
Kapitał zakładowy
88362000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE LUB TEŻ JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PROKURENTEM ŁĄCZNYM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Ingka business service center osiągnęła 134 413 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 134 325 000 zł. Pozostałe przychody to 88 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 133 365 000 zł.
Zysk netto wyniósł 960 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 694 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 134 413 000 zł w 2022 roku.
• 111 683 000 zł w 2021 roku.
• 105 892 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 634 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 960 000 zł w 2022 roku.
• -1 152 000 zł w 2021 roku.
• -434 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Ingka business service center wynosi 106 401 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 600 000 zł a 336 032 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 594 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 106 401 917 zł w 2022 roku.
• 86 688 583 zł w 2021 roku.
• 83 691 917 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Ingka business service center wyniosła 60 544 000 zł.
a
ktywa trwałe to 6 891 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 53 653 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 544 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 271 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 273 000 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -7 367 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 544 000 zł w 2022 roku.
• 60 499 000 zł w 2021 roku.
• 72 347 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Ingka business service center wyniosły 43 273 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 544 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 262 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 273 000 zł w 2022 roku
• 44 188 000 zł w 2021 roku
• 54 884 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Ingka business service center wykazała przychody na poziomie 134 413 000 zł.
Organizacja zarobiła 4 436 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 476 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 960 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 78% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 220 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 476 000 zł w 2022 roku
• 4 891 000 zł w 2021 roku
• 4 348 000 zł w 2020 roku

Organizacja Ingka business service center wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Ingka Pro Holding B.v. posiada 1767240 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.10.2014 jest Ingka Pro Holding B.v. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.08.2013 do 03.10.2014 był Ingka Pro Holding B.v. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.10.2012 do 29.08.2013 najwięcej udziałów posiadał Ingka Pro Holding B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.