GT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000089578
NIP
5260311751
REGON
010139470

Podsumowanie

aktywa
104,8 mln
przychód
122,3 mln
zysk
15 mln
wartość firmy
212,5 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. CHMIELNA, 69
Kod pocztowy
00-801
Rejestracja
2002-02-07
Rozpoczęcie działalności
1993-03-11
Kapitał zakładowy
255000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES LUB WICEPREZES DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE BĄDŹ DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Gt services osiągnęła 122 294 357 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 122 175 480 zł. Pozostałe przychody to 118 877 zł.
Całkowite koszty wyniosły 107 134 319 zł.
Zysk netto wyniósł 15 041 161 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 992 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 122 294 357 zł w 2023 roku.
• 134 454 081 zł w 2022 roku.
• 125 656 394 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 532 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 041 161 zł w 2023 roku.
• 25 048 471 zł w 2022 roku.
• 22 634 642 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gt services wynosi 212 541 323 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 150 411 610 zł a 305 735 893 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 033 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 212 541 323 zł w 2023 roku.
• 284 744 910 zł w 2022 roku.
• 261 464 243 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Gt services wyniosła 104 842 240 zł.
a
ktywa trwałe to 13 538 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 91 304 210 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 104 842 240 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 95 233 374 zł.
k
apitały mniejszości to 72 719 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 536 146 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 943 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 104 842 240 zł w 2023 roku.
• 96 061 977 zł w 2022 roku.
• 84 959 137 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 104 842 240 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Gt services wykazała przychody na poziomie 122 294 357 zł.
Organizacja zarobiła 18 541 264 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 500 103 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 041 161 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 577 706 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 500 103 zł w 2023 roku
• 6 723 289 zł w 2022 roku
• 5 705 154 zł w 2021 roku

Organizacja Gt services wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 20%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Greenberg Traurig P.a. posiada 255 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.09.2020 jest Greenberg Traurig P.a. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.06.2018 do 04.09.2020 był Greenberg Traurig Holding Limited kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 15.06.2012 do 18.06.2018 najwięcej udziałów posiadał Greenberg Trauring Holding Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.