GT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000089578
NIP
5260311751
REGON
010139470

Podsumowanie

aktywa
96,1 mln
przychód
134,5 mln
zysk
25,1 mln
wartość firmy
284,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. CHMIELNA, 69
Kod pocztowy
00-801
Rejestracja
2002-02-07
Rozpoczęcie działalności
1993-03-11
Kapitał zakładowy
255000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES LUB WICEPREZES DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE BĄDŹ DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Gt services osiągnęła 134 454 081 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 133 883 778 zł. Pozostałe przychody to 570 302 zł.
Całkowite koszty wyniosły 108 835 307 zł.
Zysk netto wyniósł 25 048 471 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 422 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 134 454 081 zł w 2022 roku.
• 125 656 394 zł w 2021 roku.
• 100 849 918 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5 040 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 048 471 zł w 2022 roku.
• 22 634 642 zł w 2021 roku.
• 5 401 451 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Gt services wynosi 284 744 910 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 201 681 121 zł a 350 678 601 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 480 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 284 744 910 zł w 2022 roku.
• 261 464 243 zł w 2021 roku.
• 133 258 623 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Gt services wyniosła 96 061 977 zł.
a
ktywa trwałe to 13 030 531 zł.
a
ktywa obrotowe to 83 031 447 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 96 061 977 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 87 088 620 zł.
k
apitały mniejszości to 83 999 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 889 359 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 776 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 96 061 977 zł w 2022 roku.
• 84 959 137 zł w 2021 roku.
• 57 462 530 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 96 061 977 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Gt services wykazała przychody na poziomie 134 454 081 zł.
Organizacja zarobiła 31 771 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 723 289 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 048 471 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 337 885 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 723 289 zł w 2022 roku
• 5 705 154 zł w 2021 roku
• 1 042 901 zł w 2020 roku

Organizacja Gt services wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Greenberg Traurig P.a. posiada 255 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.09.2020 jest Greenberg Traurig P.a. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.06.2018 do 04.09.2020 był Greenberg Traurig Holding Limited kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 15.06.2012 do 18.06.2018 najwięcej udziałów posiadał Greenberg Trauring Holding Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.