E.ON POLSKA OPERATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000726641
NIP
5242859272
REGON
369909440

Podsumowanie

aktywa
31,6 mln
przychód
860 tys.
zysk
9,8 mln
wartość firmy
48,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. NIEŚWIESKA, 52
Kod pocztowy
03-867
Rejestracja
2018-04-06
Rozpoczęcie działalności
2018-04-06
Kapitał zakładowy
2000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU DWU- LUB TRZYOSOBOWEGO ZARZĄDU - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja E.on polska operations osiągnęła 860 411 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 860 411 zł.
Całkowite koszty wyniosły -9 807 353 zł.
Zysk netto wyniósł 9 807 353 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 172 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 860 411 zł w 2022 roku.
• 48 593 711 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 961 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 807 353 zł w 2022 roku.
• 842 122 zł w 2021 roku.
• -16 200 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji E.on polska operations wynosi 48 692 282 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 290 616 zł a 137 302 936 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 738 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 692 282 zł w 2022 roku.
• 37 896 933 zł w 2021 roku.
• 12 296 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów E.on polska operations wyniosła 31 622 380 zł.
a
ktywa trwałe to 2 452 868 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 169 512 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 622 380 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 852 353 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 770 027 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 324 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 622 380 zł w 2022 roku.
• 21 333 239 zł w 2021 roku.
• 16 840 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża netto wyniosła 1,140%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 228 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania E.on polska operations wyniosły 19 770 027 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 622 380 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 954 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 770 027 zł w 2022 roku
• 18 489 722 zł w 2021 roku
• 445 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja E.on polska operations wykazała przychody na poziomie 860 411 zł.
Organizacja zarobiła 12 436 397 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 629 044 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 807 353 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 629 044 zł w 2022 roku
• 463 205 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja E.on polska operations wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

E.on Polska posiada 40000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.03.2022 jest E.on Polska kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.09.2021 do 30.03.2022 była E.on Polska kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 06.04.2018 do 03.09.2021 najwięcej udziałów posiadała E.on Polska. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.