MURCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000905867
NIP
7011039305
REGON
389204451

Podsumowanie

aktywa
372,3 mln
przychód
62,8 mln
zysk
26,7 mln
wartość firmy
230,3 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. PRZYOKOPOWA, 33
Kod pocztowy
01-208
Rejestracja
2021-06-14
Rozpoczęcie działalności
2021-06-21
Kapitał zakładowy
23967550,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Murcja osiągnęła 62 839 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 230 399 zł. Pozostałe przychody to 19 608 632 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 561 252 zł.
Zysk netto wyniósł 26 669 147 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 946 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 839 031 zł w 2023 roku.
• 42 901 734 zł w 2022 roku.
• 3 482 200 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8 889 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 669 147 zł w 2023 roku.
• 686 793 zł w 2022 roku.
• 2 289 920 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Murcja wynosi 230 308 351 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 81 739 074 zł a 435 941 730 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 769 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 230 308 351 zł w 2023 roku.
• 93 085 541 zł w 2022 roku.
• 72 703 268 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Murcja wyniosła 372 281 625 zł.
a
ktywa trwałe to 342 670 055 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 611 570 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 372 281 625 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 108 985 432 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 263 296 193 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 093 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 372 281 625 zł w 2023 roku.
• 367 695 184 zł w 2022 roku.
• 442 349 159 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Murcja wyniosły 263 296 193 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 372 281 625 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 765 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 263 296 193 zł w 2023 roku
• 285 378 898 zł w 2022 roku
• 360 719 667 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Murcja wykazała przychody na poziomie 62 839 031 zł.
Organizacja zarobiła 27 293 420 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 624 273 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 669 147 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 208 091 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 624 273 zł w 2023 roku
• 871 068 zł w 2022 roku
• 4896 zł w 2021 roku

Organizacja Murcja wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Ppf Real Estate S.r.o. posiada 479351 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.02.2022 jest Ppf Real Estate S.r.o. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.10.2021 do 10.02.2022 był Ppf Real Estate S.r.o. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.06.2021 do 21.10.2021 najwięcej udziałów posiadał Accounting & Corporate Services . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.