PPG GLOBAL BUSINESS SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000721688
NIP
8982240967
REGON
369043064

Podsumowanie

aktywa
28,5 mln
przychód
79,4 mln
zysk
2,8 mln
wartość firmy
77,9 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 12
Kod pocztowy
50-381
Rejestracja
2018-03-05
Rozpoczęcie działalności
2017-12-22
Kapitał zakładowy
200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM Z ZASTRZEŻENIEM CZYNNOŚCI Z ZAKRESU PRAWA PRACY Z PRACOWNIKAMI ZATRUDNIONYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE SPÓŁKI, KTÓRYCH DOKONYWAĆ MOŻE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU, KTÓREMU POWIERZONO ZARZĄDZANIE I NADZÓR NAD SPRAWAMI PERSONALNYMI W SPÓŁCE LUB WYZNACZONA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU OSOBA W GRANICACH UDZIELONEGO JEJ PEŁNOMOCNICTWA.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Ppg global business services poland osiągnęła 79 410 328 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 78 834 803 zł. Pozostałe przychody to 575 526 zł.
Całkowite koszty wyniosły 75 990 233 zł.
Zysk netto wyniósł 2 844 570 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 882 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 79 410 328 zł w 2022 roku.
• 63 116 570 zł w 2021 roku.
• 51 554 312 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 568 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 844 570 zł w 2022 roku.
• 2 245 685 zł w 2021 roku.
• 1 632 474 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Ppg global business services poland wynosi 77 851 925 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 533 427 zł a 198 525 821 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 570 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 77 851 925 zł w 2022 roku.
• 64 144 719 zł w 2021 roku.
• 54 954 794 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Ppg global business services poland wyniosła 28 512 166 zł.
a
ktywa trwałe to 5 965 098 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 547 068 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 512 166 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 044 570 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 467 596 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 702 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 512 166 zł w 2022 roku.
• 26 895 482 zł w 2021 roku.
• 26 348 119 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Ppg global business services poland wyniosły 10 467 596 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 512 166 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 093 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 467 596 zł w 2022 roku
• 9 449 797 zł w 2021 roku
• 7 607 646 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Ppg global business services poland wykazała przychody na poziomie 79 410 328 zł.
Organizacja zarobiła 3 861 999 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 017 430 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 844 570 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 203 486 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 017 430 zł w 2022 roku
• 735 796 zł w 2021 roku
• 611 197 zł w 2020 roku

Organizacja Ppg global business services poland wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Ppg Industries Europe Sarl Z Siedzibą W Rolle W Szwajcarii posiada 4000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.09.2018 jest Ppg Industries Europe Sarl Z Siedzibą W Rolle W Szwajcarii kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.03.2018 do 19.09.2018 był Ppg Industries Europe Sarl Z Siedzibą W Rolle W Szwajcarii kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PPG GLOBAL BUSINESS SERVICES POLAND

Organizacja Numer KRS
1
0000401010
2
0000669474
3
0000700951
4
0000270654
5
0000419663
6
0000583216
7
0000505120
8
0000793524
9
0000726660
10
0000468163
11
0000135260
12
0000432885
13
0000713910
14
0000266834
15
0000948736
16
0000355653
17
0000726641
18
0000517913
19
0000817270
20
0000301485
21
0000037779
22
0000534134
23
0000734798
24
0000742670
25
0000540672
26
0000226401
27
0000571531
28
0000450024
29
0000700819
30
0000629937