E.ON POLSKA IT SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000726660
NIP
5252746405
REGON
369913097

Podsumowanie

aktywa
46,9 mln
przychód
52 mln
zysk
665 tys.
wartość firmy
40,2 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE, 41
Kod pocztowy
00-347
Rejestracja
2018-04-09
Rozpoczęcie działalności
2018-04-09
Kapitał zakładowy
4702500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja E.on polska it support osiągnęła 52 039 581 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 895 244 zł. Pozostałe przychody to 144 337 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 230 190 zł.
Zysk netto wyniósł 665 054 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 009 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 039 581 zł w 2021 roku.
• 45 316 743 zł w 2020 roku.
• 36 279 464 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 166 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 665 054 zł w 2021 roku.
• 290 012 zł w 2020 roku.
• 618 559 zł w 2019 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji E.on polska it support wynosi 40 229 845 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 876 575 zł a 130 098 953 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 057 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 229 845 zł w 2021 roku.
• 33 966 504 zł w 2020 roku.
• 29 502 249 zł w 2019 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów E.on polska it support wyniosła 46 907 235 zł.
a
ktywa trwałe to 2 539 170 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 368 065 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 907 235 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 835 434 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 071 801 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 726 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 907 235 zł w 2021 roku.
• 14 443 460 zł w 2020 roku.
• 14 094 478 zł w 2019 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania E.on polska it support wyniosły 43 071 801 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 907 235 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 767 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 071 801 zł w 2021 roku
• 10 983 068 zł w 2020 roku
• 10 305 539 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
• 73% w 2019 roku

Podatek dochodowy

Organizacja E.on polska it support wykazała przychody na poziomie 52 039 581 zł.
Organizacja zarobiła 2 127 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 462 021 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 665 054 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 69% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 365 505 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 462 021 zł w 2021 roku
• 725 504 zł w 2020 roku
• 858 981 zł w 2019 roku

Organizacja E.on polska it support wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 2%.


Historia powiązań


Udziałowcy

E.on Polska posiada 94050 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.04.2022 jest E.on Polska kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.10.2018 do 05.04.2022 była E.on Polska kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 09.04.2018 do 11.10.2018 najwięcej udziałów posiadała E.on Polska. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do E.ON POLSKA IT SUPPORT