WEWORK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000700819
NIP
5272824918
REGON
368580860

Podsumowanie

aktywa
106,3 mln
przychód
85,9 mln
zysk
-1,9 mln
wartość firmy
57,2 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. PROSTA, 20
Kod pocztowy
00-850
Rejestracja
2017-10-24
Rozpoczęcie działalności
2017-10-24
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Wework poland osiągnęła 85 852 783 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 85 847 741 zł. Pozostałe przychody to 5042 zł.
Całkowite koszty wyniosły 87 729 690 zł.
Strata netto wyniosła 1 881 950 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 170 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 85 852 783 zł w 2022 roku.
• 62 812 744 zł w 2021 roku.
• 58 514 952 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -376 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 881 950 zł w 2022 roku.
• -6 496 760 zł w 2021 roku.
• -19 588 672 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Wework poland wynosi 57 235 188 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 214 631 957 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 447 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 235 188 zł w 2022 roku.
• 41 875 162 zł w 2021 roku.
• 39 009 968 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Wework poland wyniosła 106 260 853 zł.
a
ktywa trwałe to 29 947 299 zł.
a
ktywa obrotowe to 76 313 554 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 106 260 853 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -69 055 920 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 175 316 774 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 252 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 106 260 853 zł w 2022 roku.
• 139 398 491 zł w 2021 roku.
• 154 099 872 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Wework poland wyniosły 175 316 774 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 106 260 853 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 165%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 063 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 175 316 774 zł w 2022 roku
• 203 726 583 zł w 2021 roku
• 223 666 663 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 165% w 2022 roku
• 146% w 2021 roku
• 145% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Wework poland wykazała przychody na poziomie 85 852 783 zł.
Organizacja zarobiła -1 865 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 127 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 881 950 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3225 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 127 zł w 2022 roku
• 1 341 439 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Wework poland wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Wework Companies (international) B.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.05.2018 jest Wework Companies (international) B.v. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.10.2017 do 22.05.2018 był Vistra Shelf Companies kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do WEWORK POLAND