WEWORK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000700819
NIP
5272824918
REGON
368580860

Podsumowanie

aktywa
92,9 mln
przychód
85 mln
zysk
-14,9 mln
wartość firmy
56,6 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. PROSTA, 20
Kod pocztowy
00-850
Rejestracja
2017-10-24
Rozpoczęcie działalności
2017-10-24
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Wework poland osiągnęła 84 965 310 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 84 960 268 zł. Pozostałe przychody to 5042 zł.
Całkowite koszty wyniosły 99 835 593 zł.
Strata netto wyniosła 14 875 325 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 993 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 84 965 310 zł w 2022 roku.
• 62 812 744 zł w 2021 roku.
• 58 514 952 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 975 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 875 325 zł w 2022 roku.
• -6 496 760 zł w 2021 roku.
• -19 588 672 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wework poland wynosi 56 643 540 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 212 413 274 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 328 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 643 540 zł w 2022 roku.
• 41 875 162 zł w 2021 roku.
• 39 009 968 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Wework poland wyniosła 92 855 478 zł.
a
ktywa trwałe to 29 741 918 zł.
a
ktywa obrotowe to 63 113 560 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 92 855 478 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -82 049 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 174 904 774 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 571 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 92 855 478 zł w 2022 roku.
• 139 398 491 zł w 2021 roku.
• 154 099 872 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Wework poland wyniosły 174 904 774 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 92 855 478 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 188%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 980 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 174 904 774 zł w 2022 roku
• 203 726 583 zł w 2021 roku
• 223 666 663 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 188% w 2022 roku
• 146% w 2021 roku
• 145% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Wework poland wykazała przychody na poziomie 84 965 310 zł.
Organizacja zarobiła -14 513 508 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 361 816 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 875 325 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 72 363 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 361 816 zł w 2022 roku
• 1 341 439 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Wework poland wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Wework Companies (international) B.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.05.2018 jest Wework Companies (international) B.v. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.10.2017 do 22.05.2018 był Vistra Shelf Companies kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do WEWORK POLAND

Organizacja Numer KRS
1
0000196535
2
0000301485
3
0000540672
4
0000432885
5
0000905867
6
0000629937
7
0000576026
8
0000678739
9
0000684027
10
0000731342
11
0000786406
12
0000715789
13
0000425965
14
0000450024
15
0000517913
16
0000571531
17
0000468163
18
0000354605
19
0000787526
20
0000726641
21
0000270654
22
0000726660
23
0000355653
24
0000713910
25
0000089578
26
0000037779
27
0000526965
28
0000534134
29
0000135260
30
0000721688