UPS GLOBAL BUSINESS SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000517913
NIP
8982208277
REGON
022458733

Podsumowanie

aktywa
53,7 mln
przychód
172,1 mln
zysk
4,3 mln
wartość firmy
142,5 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
GEN. J. BEMA, 2
Kod pocztowy
50-265
Rejestracja
2014-07-25
Rozpoczęcie działalności
2014-08-01
Kapitał zakładowy
7435500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Ups global business services polska osiągnęła 172 134 859 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 170 661 779 zł. Pozostałe przychody to 1 473 080 zł.
Całkowite koszty wyniosły 166 393 169 zł.
Zysk netto wyniósł 4 268 610 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 854 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 172 134 859 zł w 2022 roku.
• 149 763 926 zł w 2021 roku.
• 112 881 378 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 295 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 268 610 zł w 2022 roku.
• 5 695 642 zł w 2021 roku.
• 2 550 317 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Ups global business services polska wynosi 142 457 950 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 626 938 zł a 430 337 148 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 841 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 142 457 950 zł w 2022 roku.
• 145 800 668 zł w 2021 roku.
• 104 359 267 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Ups global business services polska wyniosła 53 690 044 zł.
a
ktywa trwałe to 3 619 825 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 070 219 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 690 044 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 169 251 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 520 793 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 955 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 690 044 zł w 2022 roku.
• 46 587 359 zł w 2021 roku.
• 40 197 009 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Ups global business services polska wyniosły 39 520 793 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 690 044 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 278 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 520 793 zł w 2022 roku
• 15 686 718 zł w 2021 roku
• 14 992 011 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Ups global business services polska wykazała przychody na poziomie 172 134 859 zł.
Organizacja zarobiła 6 178 115 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 909 505 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 268 610 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 220 747 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 909 505 zł w 2022 roku
• 2 317 174 zł w 2021 roku
• 957 479 zł w 2020 roku

Organizacja Ups global business services polska wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Ups Europe Srl posiada 14871 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.10.2022 jest Ups Europe Srl kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.01.2015 do 28.10.2022 był United Parcel Service Belgium Nv kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 25.07.2014 do 02.01.2015 najwięcej udziałów posiadał United Parcel Service Belgium Nv. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do UPS GLOBAL BUSINESS SERVICES POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
0000669474
2
0000920928
3
0000734476
4
0000724789
5
0000818950
6
0000907273
7
0000917031
8
0000948736
9
0000355653
10
0000505120
11
0000634133
12
0000706314
13
0000601761
14
0000684027
15
0000037779
16
0000393913
17
0000432885
18
0000875876
19
0000546451
20
0000623798
21
0000518405
22
0000721688
23
0000731824
24
0000089578
25
0000534134
26
0000571531
27
0000270654
28
0000468163
29
0000354605
30
0000540672