DELOITTE CE BUSINESS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000270654
NIP
7010046154
REGON
140756695

Podsumowanie

aktywa
48 mln
przychód
152,2 mln
zysk
12,3 mln
wartość firmy
162,2 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJA JANA PAWŁA II, 22
Kod pocztowy
00-133
Rejestracja
2006-12-22
Rozpoczęcie działalności
2006-12-01
Kapitał zakładowy
500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES LUB WICEPREZES SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Deloitte ce business services osiągnęła 152 235 675 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 152 110 026 zł. Pozostałe przychody to 125 648 zł.
Całkowite koszty wyniosły 139 845 736 zł.
Zysk netto wyniósł 12 264 290 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 847 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 152 235 675 zł w 2022 roku.
• 96 109 958 zł w 2021 roku.
• 73 357 421 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 035 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 264 290 zł w 2022 roku.
• 7 543 573 zł w 2021 roku.
• 5 714 326 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Deloitte ce business services wynosi 162 234 300 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 686 690 zł a 380 589 186 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 992 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 162 234 300 zł w 2022 roku.
• 101 611 069 zł w 2021 roku.
• 74 798 838 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Deloitte ce business services wyniosła 47 962 664 zł.
a
ktywa trwałe to 2 881 415 zł.
a
ktywa obrotowe to 45 081 249 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 962 664 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 582 254 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 380 410 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 404 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 962 664 zł w 2022 roku.
• 35 519 193 zł w 2021 roku.
• 23 193 358 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Deloitte ce business services wyniosły 32 380 410 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 962 664 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 804 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 380 410 zł w 2022 roku
• 25 701 230 zł w 2021 roku
• 19 144 577 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Deloitte ce business services wykazała przychody na poziomie 152 235 675 zł.
Organizacja zarobiła 15 679 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 414 991 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 264 290 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 520 975 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 414 991 zł w 2022 roku
• 1 217 424 zł w 2021 roku
• 1 755 877 zł w 2020 roku

Organizacja Deloitte ce business services wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Deloitte Central Europe Service Centre S.r.o. posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.01.2021 jest Deloitte Central Europe Service Centre S.r.o. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.11.2015 do 29.01.2021 był Deloitte Central Europe Holdings Limited kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.10.2012 do 30.11.2015 najwięcej udziałów posiadał Deloitte Doradztwo Podatkowe. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.