CONSULTRONIX SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000037779
NIP
6760115479
REGON
350653389

Podsumowanie

aktywa
72,4 mln
przychód
102,6 mln
zysk
4,2 mln
wartość firmy
128 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
BALICE
Adres
UL. PRZEMYSŁOWA, 17
Kod pocztowy
32-083
Rejestracja
2001-08-22
Rozpoczęcie działalności
1987-12-29
Kapitał zakładowy
400000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.consultronix.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Consultronix osiągnęła 102 585 546 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 101 058 987 zł. Pozostałe przychody to 1 526 559 zł.
Całkowite koszty wyniosły 96 827 066 zł.
Zysk netto wyniósł 4 231 921 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 998 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 102 585 546 zł w 2022 roku.
• 112 445 791 zł w 2021 roku.
• 55 823 977 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 462 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 231 921 zł w 2022 roku.
• 7 829 084 zł w 2021 roku.
• 2 117 554 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Consultronix wynosi 127 977 073 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 42 319 212 zł a 256 463 865 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 533 071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 127 977 073 zł w 2022 roku.
• 159 420 294 zł w 2021 roku.
• 71 132 800 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Consultronix wyniosła 72 442 834 zł.
a
ktywa trwałe to 30 495 888 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 946 946 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 442 834 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 191 465 zł.
k
apitały mniejszości to 205 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 046 369 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 820 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 72 442 834 zł w 2022 roku.
• 73 619 119 zł w 2021 roku.
• 59 584 061 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 72 442 834 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 25 655 261 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Consultronix wykazała przychody na poziomie 102 585 546 zł.
Organizacja zarobiła 5 166 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 934 148 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 231 921 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 109 518 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 934 148 zł w 2022 roku
• 1 565 035 zł w 2021 roku
• 669 493 zł w 2020 roku

Organizacja Consultronix wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 3%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do CONSULTRONIX