VESUVIUS SSC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000684027
NIP
6772421963
REGON
367611430

Podsumowanie

aktywa
16,6 mln
przychód
32,3 mln
zysk
1,3 mln
wartość firmy
37 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. JASNOGÓRSKA, 11
Kod pocztowy
31-358
Rejestracja
2017-06-22
Rozpoczęcie działalności
2017-06-22
Kapitał zakładowy
3250000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Vesuvius ssc osiągnęła 32 259 837 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 718 501 zł. Pozostałe przychody to 541 336 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 471 612 zł.
Zysk netto wyniósł 1 246 889 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 451 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 259 837 zł w 2022 roku.
• 26 878 995 zł w 2021 roku.
• 21 871 503 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 249 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 246 889 zł w 2022 roku.
• 505 789 zł w 2021 roku.
• 375 524 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Vesuvius ssc wynosi 37 026 517 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 532 403 zł a 80 649 592 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 167 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 026 517 zł w 2022 roku.
• 29 539 722 zł w 2021 roku.
• 25 300 994 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Vesuvius ssc wyniosła 16 621 324 zł.
a
ktywa trwałe to 10 675 492 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 945 832 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 621 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 043 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 578 120 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 617 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 621 324 zł w 2022 roku.
• 15 446 321 zł w 2021 roku.
• 15 482 688 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Vesuvius ssc wyniosły 2 578 120 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 621 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 775 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 578 120 zł w 2022 roku
• 2 650 006 zł w 2021 roku
• 3 192 162 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Vesuvius ssc wykazała przychody na poziomie 32 259 837 zł.
Organizacja zarobiła 1 588 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 341 658 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 246 889 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 68 332 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 341 658 zł w 2022 roku
• 321 752 zł w 2021 roku
• 331 588 zł w 2020 roku

Organizacja Vesuvius ssc wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Vesuvius Overseas Limited posiada 6487 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.02.2018 jest Vesuvius Overseas Limited kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.01.2018 do 21.02.2018 był Vesuvius Overseas Limited kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.11.2017 do 23.01.2018 najwięcej udziałów posiadał Vesuvius Overseas Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do VESUVIUS SSC