A. SCHULMAN POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000571531
NIP
7792433792
REGON
362246120

Podsumowanie

aktywa
16,8 mln
przychód
33,7 mln
zysk
1,5 mln
wartość firmy
34,3 mln

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja A. schulman poznań osiągnęła 33 741 878 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 417 057 zł. Pozostałe przychody to 324 821 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 960 774 zł.
Zysk netto wyniósł 1 456 283 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 910 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 741 878 zł w 2022 roku.
• 24 171 067 zł w 2021 roku.
• 30 564 663 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 456 283 zł w 2022 roku.
• 719 454 zł w 2021 roku.
• 1 433 096 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji A. schulman poznań wynosi 34 273 570 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 953 853 zł a 84 354 695 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 589 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 273 570 zł w 2022 roku.
• 23 853 499 zł w 2021 roku.
• 30 430 875 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów A. schulman poznań wyniosła 16 762 704 zł.
a
ktywa trwałe to 1 543 866 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 218 838 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 762 704 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 938 470 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 824 233 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 903 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 762 704 zł w 2022 roku.
• 20 363 217 zł w 2021 roku.
• 22 315 388 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania A. schulman poznań wyniosły 8 824 233 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 762 704 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 070 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 824 233 zł w 2022 roku
• 13 881 030 zł w 2021 roku
• 16 552 654 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja A. schulman poznań wykazała przychody na poziomie 33 741 878 zł.
Organizacja zarobiła 2 130 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 674 542 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 456 283 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 081 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 674 542 zł w 2022 roku
• 360 188 zł w 2021 roku
• 293 453 zł w 2020 roku

Organizacja A. schulman poznań wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

A. Schulman International Services Bvba posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.10.2015 jest A. Schulman International Services Bvba kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.08.2015 do 23.10.2015 była A.schulman Itnernational Services Bvba kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do A. SCHULMAN POZNAŃ