POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000197596
NIP
5262748966
REGON
015668195

Podsumowanie

aktywa
28,5 mld
przychód
25,9 mld
zysk
797 mln
wartość firmy
33,8 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
KONSTANCIN-JEZIORNA
Adres
WARSZAWSKA, 165
Kod pocztowy
05-520
Rejestracja
2004-03-03
Rozpoczęcie działalności
2004-02-20
Kapitał zakładowy
9605473000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.pse.pl
Email
sekretariat@pse.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - §14 UST. 1 STATUTU, JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT - §14 UST. 2 STATUTU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Polskie sieci elektroenergetyczne osiągnęła 25 877 898 281 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 638 568 001 zł. Pozostałe przychody to 239 330 280 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 841 561 871 zł.
Zysk netto wyniósł 797 006 130 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 373 901 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 877 898 281 zł w 2022 roku.
• 17 536 117 157 zł w 2021 roku.
• 9 522 394 255 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 210 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 797 006 130 zł w 2022 roku.
• 1 180 055 938 zł w 2021 roku.
• 1 170 183 109 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polskie sieci elektroenergetyczne wynosi 33 783 683 217 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 970 061 298 zł a 71 166 541 389 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 016 168 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 783 683 217 zł w 2022 roku.
• 29 245 655 922 zł w 2021 roku.
• 23 116 577 817 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Polskie sieci elektroenergetyczne wyniosła 28 495 182 683 zł.
a
ktywa trwałe to 19 071 092 445 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 424 090 238 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 495 182 683 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 791 635 347 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 703 547 336 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 796 398 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 495 182 683 zł w 2022 roku.
• 25 523 354 120 zł w 2021 roku.
• 22 471 390 868 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Polskie sieci elektroenergetyczne wyniosły 10 703 547 336 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 495 182 683 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 057 655 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 703 547 336 zł w 2022 roku
• 8 410 437 587 zł w 2021 roku
• 6 354 614 139 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Polskie sieci elektroenergetyczne wykazała przychody na poziomie 25 877 898 281 zł.
Organizacja zarobiła 997 586 473 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 200 580 343 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 797 006 130 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 993 187 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 200 580 343 zł w 2022 roku
• 267 490 474 zł w 2021 roku
• 276 502 367 zł w 2020 roku

Organizacja Polskie sieci elektroenergetyczne wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Przesyłanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 100%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 100%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Skarb Państwa posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.01.2007 jest Skarb Państwa kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.03.2004 do 08.01.2007 była Pge Polska Grupa Energetyczna kontrolująca 100% udziałów.