JWM ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000451843
NIP
9542741826
REGON
243187958

Podsumowanie

aktywa
124,1 mln
przychód
789,8 mln
zysk
47,5 mln
wartość firmy
776,3 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KATOWICE
Adres
UL. KOLEJOWA, 57
Kod pocztowy
40-602
Rejestracja
2013-02-20
Rozpoczęcie działalności
2013-06-17
Kapitał zakładowy
1308000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Jwm energia osiągnęła 789 757 971 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 737 799 361 zł. Pozostałe przychody to 51 958 609 zł.
Całkowite koszty wyniosły 690 278 643 zł.
Zysk netto wyniósł 47 520 719 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 98 461 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 789 757 971 zł w 2022 roku.
• 487 628 024 zł w 2021 roku.
• 260 140 467 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8 178 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 520 719 zł w 2022 roku.
• 16 278 464 zł w 2021 roku.
• 4 881 985 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jwm energia wynosi 776 307 665 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 59 719 476 zł a 1 974 394 927 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 539 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 776 307 665 zł w 2022 roku.
• 423 770 322 zł w 2021 roku.
• 214 317 190 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Jwm energia wyniosła 124 075 889 zł.
a
ktywa trwałe to 1 492 764 zł.
a
ktywa obrotowe to 122 583 125 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 124 075 889 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 79 625 968 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 449 921 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 074 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 124 075 889 zł w 2022 roku.
• 81 284 193 zł w 2021 roku.
• 45 140 683 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Jwm energia wyniosły 44 449 921 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 124 075 889 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 829 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 449 921 zł w 2022 roku
• 36 522 702 zł w 2021 roku
• 16 657 655 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Jwm energia wykazała przychody na poziomie 789 757 971 zł.
Organizacja zarobiła 58 746 380 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 225 661 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 520 719 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 932 640 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 225 661 zł w 2022 roku
• 3 653 549 zł w 2021 roku
• 1 122 002 zł w 2020 roku

Organizacja Jwm energia wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Mulet Wojciech posiada 32 udziałów, które stanowią 0.6% firmy.
Majer Borys posiada 32 udziałów, które stanowią 0.6% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Majer Borys (1% udziałów)
• Mulet Wojciech (1% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 27.12.2022 do 26.05.2023 był Mulet Wojciech kontrolując 1% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.01.2018 do 27.12.2022:
• Majer Borys (0% udziałów)
• Mulet Jerzy (0% udziałów)
• Elbar Katowice (0% udziałów)
• Mulet Wojciech (0% udziałów)