FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000378299
NIP
7811861610
REGON
301677244

Podsumowanie

aktywa
10,1 mld
przychód
8,2 mld
zysk
-283,9 mln
wartość firmy
6,6 mld
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
UL. MARYNARKI POLSKIEJ, 197
Kod pocztowy
80-868
Rejestracja
2011-02-17
Rozpoczęcie działalności
2011-03-01
Kapitał zakładowy
69748036,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
marketingandsales.fortum.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Fortum marketing and sales polska osiągnęła 8 148 952 983 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 476 144 773 zł. Pozostałe przychody to 672 808 210 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 760 084 567 zł.
Strata netto wyniosła 283 939 794 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 405 500 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 148 952 983 zł w 2022 roku.
• 5 940 414 936 zł w 2021 roku.
• 2 937 438 705 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -61 869 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -283 939 794 zł w 2022 roku.
• 1 543 448 787 zł w 2021 roku.
• 128 633 444 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fortum marketing and sales polska wynosi 6 605 713 153 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 20 372 382 458 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 136 557 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 605 713 153 zł w 2022 roku.
• 11 542 420 973 zł w 2021 roku.
• 2 737 942 239 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Fortum marketing and sales polska wyniosła 10 131 624 323 zł.
a
ktywa trwałe to 1 278 391 782 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 853 232 540 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 131 624 323 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 564 103 775 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 567 520 548 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 961 503 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 131 624 323 zł w 2022 roku.
• 6 539 705 184 zł w 2021 roku.
• 947 378 520 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Fortum marketing and sales polska wyniosły 8 567 520 548 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 131 624 323 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 668 327 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 567 520 548 zł w 2022 roku
• 4 661 906 249 zł w 2021 roku
• 593 890 532 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Fortum marketing and sales polska wykazała przychody na poziomie 8 148 952 983 zł.
Organizacja zarobiła -54 700 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 229 238 890 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -283 939 794 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -419% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 658 365 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 229 238 890 zł w 2022 roku
• 365 821 765 zł w 2021 roku
• 23 503 615 zł w 2020 roku

Organizacja Fortum marketing and sales polska wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Fortum Consumer Solutions As posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.07.2022 jest Fortum Consumer Solutions As kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2020 do 11.07.2022 był Fortum Holding B.v. kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.07.2011 do 28.02.2020:
Duon Dystrybucja (0% udziałów)
• Fortum Holding B.v. (0% udziałów)
• Fortum Consumer Solutions As (0% udziałów)