POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000026545
NIP
5261888932
REGON
012693488

Podsumowanie

aktywa
6,3 mld
przychód
7,1 mld
zysk
159,9 mln
wartość firmy
7,7 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. KRUCZA, 24/26
Kod pocztowy
00-526
Rejestracja
2001-07-19
Rozpoczęcie działalności
1997-08-01
Kapitał zakładowy
154437826,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
polenergia.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Polenergia osiągnęła 7 136 838 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 098 504 000 zł. Pozostałe przychody to 38 334 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 938 586 000 zł.
Zysk netto wyniósł 159 918 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 392 428 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 136 838 000 zł w 2022 roku.
• 4 233 873 000 zł w 2021 roku.
• 1 828 333 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8 514 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 159 918 000 zł w 2022 roku.
• 337 280 000 zł w 2021 roku.
• 110 523 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polenergia wynosi 7 709 840 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 599 180 000 zł a 17 842 095 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 419 924 032 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 709 840 250 zł w 2022 roku.
• 5 564 521 000 zł w 2021 roku.
• 2 724 756 667 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Polenergia wyniosła 6 247 334 000 zł.
a
ktywa trwałe to 3 946 486 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 300 848 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 247 334 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 083 035 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 164 299 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 328 169 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 247 334 000 zł w 2022 roku.
• 5 607 181 000 zł w 2021 roku.
• 3 018 449 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Polenergia wyniosły 3 164 299 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 247 334 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 162 508 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 164 299 000 zł w 2022 roku
• 3 750 089 000 zł w 2021 roku
• 1 600 081 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Polenergia wykazała przychody na poziomie 7 136 838 000 zł.
Brak danych

Organizacja Polenergia wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 30%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki