POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000026545
NIP
5261888932
REGON
012693488

Podsumowanie

aktywa
6,7 mld
przychód
5,7 mld
zysk
263,6 mln
wartość firmy
7,8 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. KRUCZA, 24/26
Kod pocztowy
00-526
Rejestracja
2001-07-19
Rozpoczęcie działalności
1997-08-01
Kapitał zakładowy
154437826,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
https://www.polenergia.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Polenergia osiągnęła 5 661 288 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 611 161 000 zł. Pozostałe przychody to 50 127 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 347 574 000 zł.
Zysk netto wyniósł 263 587 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 294 113 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 661 288 000 zł w 2023 roku.
• 7 136 838 000 zł w 2022 roku.
• 4 233 873 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 522 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 263 587 000 zł w 2023 roku.
• 159 918 000 zł w 2022 roku.
• 337 280 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polenergia wynosi 7 826 779 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 635 870 000 zł a 15 990 612 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 403 977 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 826 779 750 zł w 2023 roku.
• 7 709 840 250 zł w 2022 roku.
• 5 564 521 000 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Polenergia wyniosła 6 711 616 000 zł.
a
ktywa trwałe to 4 410 530 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 301 086 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 711 616 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 997 653 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 713 963 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 335 333 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 711 616 000 zł w 2023 roku.
• 6 247 334 000 zł w 2022 roku.
• 5 607 181 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Polenergia wyniosły 2 713 963 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 711 616 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 253 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 713 963 000 zł w 2023 roku
• 3 164 299 000 zł w 2022 roku
• 3 750 089 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Polenergia wykazała przychody na poziomie 5 661 288 000 zł.
Brak danych

Organizacja Polenergia wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 80%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 80%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki