PAK-VOLT SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000021500
NIP
5262083337
REGON
012493217

Podsumowanie

aktywa
282,4 mln
przychód
1,4 mld
zysk
24,2 mln
wartość firmy
1 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 61A
Kod pocztowy
04-028
Rejestracja
2001-06-22
Rozpoczęcie działalności
1997-05-22
Kapitał zakładowy
29500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
https://www.pakvolt.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE I PROWADZI JEJ SPRAWY PREZES ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Pak-volt osiągnęła 1 359 914 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 358 865 000 zł. Pozostałe przychody to 1 049 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 334 706 000 zł.
Zysk netto wyniósł 24 159 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 156 224 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 359 914 000 zł w 2022 roku.
• 259 587 000 zł w 2021 roku.
• 404 482 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4 174 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 159 000 zł w 2022 roku.
• -3 590 000 zł w 2021 roku.
• -7 641 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pak-volt wynosi 1 034 071 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 30 826 500 zł a 3 399 785 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 488 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 034 071 833 zł w 2022 roku.
• 185 765 250 zł w 2021 roku.
• 285 054 417 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Pak-volt wyniosła 282 431 000 zł.
a
ktywa trwałe to 5 508 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 276 923 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 282 431 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 102 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 241 329 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 124 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 282 431 000 zł w 2022 roku.
• 66 627 000 zł w 2021 roku.
• 53 361 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Pak-volt wyniosły 241 329 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 282 431 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 603 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 241 329 000 zł w 2022 roku
• 49 684 000 zł w 2021 roku
• 32 828 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Pak-volt wykazała przychody na poziomie 1 359 914 000 zł.
Organizacja zarobiła 28 687 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 528 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 159 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 731 800 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 528 000 zł w 2022 roku
• 279 000 zł w 2021 roku
• 1 315 000 zł w 2020 roku

Organizacja Pak-volt wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 1%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Pak Polska Czysta Energia posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.09.2022 jest Pak Polska Czysta Energia kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.12.2012 do 06.09.2022 był Ze Pak kontrolując 100% udziałów.