POLENERGIA OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000043658

NIP

5262098617

REGON

012789596

aktywa

1,4 mld

przychód

6,6 mld

zysk netto

-29,7 mln

wartość firmy

4,4 mld

Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
KRUCZA, 24/26
Kod pocztowy
00-526
Rejestracja
2001-09-17
Rozpoczęcie działalności
1997-10-24
Kapitał zakładowy
15102069,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.polenergiaobrot.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki

Organizacja Polenergia obrót osiągnęła 6 620 287 904 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 613 204 964 zł. Pozostałe przychody to 7 082 940 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 642 871 671 zł.
Strata netto wyniosła 29 666 707 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 844 676 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 620 287 904 zł w 2022 roku.
• 3 870 759 948 zł w 2021 roku.
• 1 735 750 406 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6 743 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -29 666 707 zł w 2022 roku.
• 17 610 843 zł w 2021 roku.
• 12 415 895 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Polenergia obrót wynosi 4 422 529 303 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 550 719 759 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 558 235 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 422 529 303 zł w 2022 roku.
• 2 689 335 947 zł w 2021 roku.
• 1 232 008 326 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Polenergia obrót wyniosła 1 399 451 408 zł.
a
ktywa trwałe to 175 087 060 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 224 364 348 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 399 451 408 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 005 378 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 387 446 030 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 228 981 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 399 451 408 zł w 2022 roku.
• 1 969 670 990 zł w 2021 roku.
• 302 788 932 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -247%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Polenergia obrót wyniosły 1 387 446 030 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 399 451 408 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 231 173 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 387 446 030 zł w 2022 roku
• 1 918 489 733 zł w 2021 roku
• 269 218 517 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
• 89% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Polenergia obrót wykazała przychody na poziomie 6 620 287 904 zł.
Organizacja zarobiła -22 858 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 808 626 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -29 666 707 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 154 085 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 808 626 zł w 2022 roku
• 4 546 873 zł w 2021 roku
• 3 218 211 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja Polenergia obrót wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 5.33%.
Udział w rynku obniża się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi -0.11 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Polenergia posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.11.2023 jest Polenergia kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.03.2017 do 17.11.2023:
• Kih Energy Ceska S.r.o. (0% udziałów)
• Neutron (0% udziałów)
• Ki Energy Ceska S.r.o. (0% udziałów)
• "polenergia" (0% udziałów)
• Polenergia (0% udziałów)
W okresie od 23.05.2014 do 03.03.2017 najwięcej udziałów posiadał Neutron . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.