ENEA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000012483
NIP
7770020640
REGON
630139960

Podsumowanie

aktywa
39,1 mld
przychód
48,7 mld
zysk
-442,6 mln
wartość firmy
44 mld
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. PASTELOWA, 8
Kod pocztowy
60-198
Rejestracja
2001-05-21
Rozpoczęcie działalności
1993-08-05
Kapitał zakładowy
529731093,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.enea.pl
Email
enea@enea.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Enea osiągnęła 48 672 304 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 449 756 000 zł. Pozostałe przychody to 222 548 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 892 379 000 zł.
Strata netto wyniosła 442 623 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 694 531 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 672 304 000 zł w 2023 roku.
• 30 554 110 000 zł w 2022 roku.
• 21 742 328 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -60 268 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -442 623 000 zł w 2023 roku.
• 118 920 000 zł w 2022 roku.
• 1 786 470 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enea wynosi 44 027 901 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 121 680 760 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 072 492 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 027 901 917 zł w 2023 roku.
• 32 954 669 917 zł w 2022 roku.
• 33 024 271 333 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Enea wyniosła 39 110 745 000 zł.
a
ktywa trwałe to 21 636 978 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 473 767 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 110 745 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 439 599 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 671 146 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 830 909 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 110 745 000 zł w 2023 roku.
• 37 434 972 000 zł w 2022 roku.
• 34 627 647 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Enea wyniosły 23 671 146 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 110 745 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 288 833 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 671 146 000 zł w 2023 roku
• 21 288 861 000 zł w 2022 roku
• 19 449 639 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Enea wykazała przychody na poziomie 48 672 304 000 zł.
Brak danych

Organizacja Enea wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 40%.
Zysk netto na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 40%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki