ENEA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000012483
NIP
7770020640
REGON
630139960

Podsumowanie

aktywa
37,4 mld
przychód
30,6 mld
zysk
118,9 mln
wartość firmy
33 mld
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. PASTELOWA, 8
Kod pocztowy
60-198
Rejestracja
2001-05-21
Rozpoczęcie działalności
1993-08-05
Kapitał zakładowy
529731093,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
enea.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Enea osiągnęła 30 554 110 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 333 181 000 zł. Pozostałe przychody to 220 929 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 214 261 000 zł.
Zysk netto wyniósł 118 920 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 666 286 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 554 110 000 zł w 2022 roku.
• 21 742 328 000 zł w 2021 roku.
• 15 052 671 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -26 850 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 920 000 zł w 2022 roku.
• 1 786 470 000 zł w 2021 roku.
• -2 234 337 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enea wynosi 32 954 669 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 189 200 000 zł a 76 385 275 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 472 443 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 954 669 917 zł w 2022 roku.
• 33 024 271 333 zł w 2021 roku.
• 19 855 878 750 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Enea wyniosła 37 434 972 000 zł.
a
ktywa trwałe to 23 161 620 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 273 352 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 434 972 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 146 111 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 288 861 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 841 252 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 434 972 000 zł w 2022 roku.
• 34 627 647 000 zł w 2021 roku.
• 29 889 863 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Enea wyniosły 21 288 861 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 434 972 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 215 936 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 288 861 000 zł w 2022 roku
• 19 449 639 000 zł w 2021 roku
• 16 795 510 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Enea wykazała przychody na poziomie 30 554 110 000 zł.
Brak danych

Organizacja Enea wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 20%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki