TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000271562
NIP
9542583988
REGON
240524697

Podsumowanie

aktywa
45,3 mld
przychód
37 mld
zysk
-134 mln
wartość firmy
37,1 mld
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KATOWICE
Adres
KS.PIOTRA ŚCIEGIENNEGO, 3
Kod pocztowy
40-114
Rejestracja
2007-01-08
Rozpoczęcie działalności
2006-12-15
Kapitał zakładowy
8762746970,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.tauron.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Tauron polska energia osiągnęła 37 009 000 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 009 000 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 143 000 000 zł.
Strata netto wyniosła 134 000 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 776 062 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 009 000 000 zł w 2022 roku.
• 25 872 000 000 zł w 2021 roku.
• 20 787 912 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -83 243 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -134 000 000 zł w 2022 roku.
• 385 000 000 zł w 2021 roku.
• -2 487 877 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tauron polska energia wynosi 37 133 166 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 92 522 500 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 029 626 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 133 166 667 zł w 2022 roku.
• 31 181 000 000 zł w 2021 roku.
• 26 167 806 750 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Tauron polska energia wyniosła 45 320 000 000 zł.
a
ktywa trwałe to 35 053 000 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 267 000 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 320 000 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 614 000 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 706 000 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 781 885 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 320 000 000 zł w 2022 roku.
• 40 075 000 000 zł w 2021 roku.
• 39 411 064 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Tauron polska energia wyniosły 28 706 000 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 320 000 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 598 782 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 706 000 000 zł w 2022 roku
• 23 551 000 000 zł w 2021 roku
• 22 998 799 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Tauron polska energia wykazała przychody na poziomie 37 009 000 000 zł.
Brak danych

Organizacja Tauron polska energia wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki