ENIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000134655
NIP
9542418410
REGON
277870321

Podsumowanie

aktywa
223 mln
przychód
10,9 mld
zysk
103 mln
wartość firmy
7,7 mld
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KATOWICE
Adres
UL. WROCŁAWSKA, 54
Kod pocztowy
40-217
Rejestracja
2002-10-14
Rozpoczęcie działalności
2002-09-02
Kapitał zakładowy
6900000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYMI SĄ WSPÓŁDZIAŁAJĄCY ZE SOBĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Eniq osiągnęła 10 852 829 696 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 846 689 537 zł. Pozostałe przychody to 6 140 159 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 743 713 675 zł.
Zysk netto wyniósł 102 975 863 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 717 382 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 852 829 696 zł w 2023 roku.
• 3 832 746 864 zł w 2022 roku.
• 2 148 460 353 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 389 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 975 863 zł w 2023 roku.
• 91 278 470 zł w 2022 roku.
• 60 710 305 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eniq wynosi 7 739 355 145 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 92 231 897 zł a 27 132 074 241 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 214 911 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 739 355 145 zł w 2023 roku.
• 3 003 737 309 zł w 2022 roku.
• 1 728 180 851 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Eniq wyniosła 222 950 132 zł.
a
ktywa trwałe to 4 765 245 zł.
a
ktywa obrotowe to 218 184 887 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 222 950 132 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 122 975 863 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 974 269 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 471 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 222 950 132 zł w 2023 roku.
• 192 330 183 zł w 2022 roku.
• 111 389 302 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Eniq wyniosły 99 974 269 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 222 950 132 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 898 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 99 974 269 zł w 2023 roku
• 81 051 713 zł w 2022 roku
• 40 678 997 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Eniq wykazała przychody na poziomie 10 852 829 696 zł.
Organizacja zarobiła 127 158 399 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 182 536 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 975 863 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 379 720 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 182 536 zł w 2023 roku
• 21 419 680 zł w 2022 roku
• 14 252 007 zł w 2021 roku

Organizacja Eniq wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 8%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

W.a.m. posiada 3470 udziałów, które stanowią 25.1% firmy.
Amaze Fundacja Rodzinna W Organizacji posiada 2490 udziałów, które stanowią 18% firmy.
Mito Fundacja Rodzinna W Organizacji posiada 2490 udziałów, które stanowią 18% firmy.
Damiza Fundacja Rodzinna W Organizacji posiada 2490 udziałów, które stanowią 18% firmy.
Awa Fundacja Rodzinna W Organizacji posiada 2490 udziałów, które stanowią 18% firmy.
Największym udziałowcem od 05.04.2024 jest W.a.m. kontrolujący 25% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.02.2022 do 05.04.2024 był W.a.m. kontrolując 25% udziałów.
W okresie od 25.05.2020 do 02.02.2022 najwięcej udziałów posiadał W.a.m. . Jego udziały w tym czasie wynosiły 25%.