VEOLIA ENERGIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000006129

NIP

9451647866

REGON

351293622

aktywa

9 mld

przychód

10,2 mld

zysk netto

140,9 mln

wartość firmy

11 mld

Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
PUŁAWSKA, 2
Kod pocztowy
02-566
Rejestracja
2001-04-05
Rozpoczęcie działalności
1997-06-11
Kapitał zakładowy
1214967003,60 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.veolia.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. UPOWAŻNIENIA DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU MOGĄ ZOSTAĆ OKREŚLONE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W REGULAMINIE ZARZĄDU, KTÓRY NIE WYWIERA SKUTKÓW WOBEC OSÓB TRZECICH.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki

Organizacja Veolia energia polska osiągnęła 10 170 776 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 121 867 000 zł. Pozostałe przychody to 48 909 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 980 974 000 zł.
Zysk netto wyniósł 140 893 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 175 020 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 170 776 000 zł w 2022 roku.
• 6 191 993 000 zł w 2021 roku.
• 5 088 504 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 933 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 140 893 000 zł w 2022 roku.
• 235 968 000 zł w 2021 roku.
• 136 041 000 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Veolia energia polska wynosi 11 016 134 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 408 930 000 zł a 25 426 940 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 019 419 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 016 134 000 zł w 2022 roku.
• 7 607 801 000 zł w 2021 roku.
• 5 904 750 000 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Veolia energia polska wyniosła 9 023 413 000 zł.
a
ktywa trwałe to 6 190 897 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 832 516 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 023 413 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 168 007 000 zł.
k
apitały mniejszości to 134 895 000 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 70 785 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 649 726 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 369 774 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 023 413 000 zł w 2022 roku.
• 7 781 404 000 zł w 2021 roku.
• 7 452 780 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 023 413 000 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Veolia energia polska wykazała przychody na poziomie 10 170 776 000 zł.
Organizacja zarobiła 194 825 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 932 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 140 893 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7 854 800 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 932 000 zł w 2022 roku
• 91 420 000 zł w 2021 roku
• 82 160 000 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja Veolia energia polska wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 102%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 19.77 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje

Organizacja Numer KRS
1
0000030684
2
0000076364
3
0000927443
4
0000166177
5
0000046354
6
0000040456
7
0000064818
8
0000014339
9
0000616559
10
0000827357
11
0000151931
12
0000145853
13
0000185271
14
0000008208
15
0000187263
16
0000092927
17
0000232646
18
0000043427
19
0000830109
20
0000072845
21
0000127415
22
0000147588
23
0000492350
24
0000031529
25
0000728054
26
0000137664
27
0000027924
28
0000176774
29
0000058452
30
0000065917