VEOLIA ENERGIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000006129
NIP
9451647866
REGON
351293622

Podsumowanie

aktywa
9,9 mld
przychód
14,4 mld
zysk
244 mln
wartość firmy
15,9 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
PUŁAWSKA, 2
Kod pocztowy
02-566
Rejestracja
2001-04-05
Rozpoczęcie działalności
1997-06-11
Kapitał zakładowy
1214967003,60 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.veolia.pl
Email
sekretariat.pl-vpol@veolia.com
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. UPOWAŻNIENIA DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU MOGĄ ZOSTAĆ OKREŚLONE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W REGULAMINIE ZARZĄDU, KTÓRY NIE WYWIERA SKUTKÓW WOBEC OSÓB TRZECICH.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Opis działalności: Veolia Energia Polska to jedna z wiodących firm działających w sektorze usług ...
W skrócie
  • Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej i gazu
  • Zarządzanie ciepłem, wodą i odpadami
  • Efektywność energetyczna i gospodarka o obiegu zamkniętym
  • Inwestycje w odnawialne źródła energii
  • Współpraca z sektorem publicznym i prywatnym

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Veolia energia polska osiągnęła 14 422 924 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 353 636 000 zł. Pozostałe przychody to 69 288 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 109 593 000 zł.
Zysk netto wyniósł 244 043 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 687 875 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 422 924 000 zł w 2023 roku.
• 10 170 776 000 zł w 2022 roku.
• 6 191 993 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4 419 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 244 043 000 zł w 2023 roku.
• 140 893 000 zł w 2022 roku.
• 235 968 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Veolia energia polska wynosi 15 887 182 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 440 430 000 zł a 36 057 310 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 661 357 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 887 182 000 zł w 2023 roku.
• 11 016 134 000 zł w 2022 roku.
• 7 607 801 000 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Veolia energia polska wyniosła 9 851 921 000 zł.
a
ktywa trwałe to 6 686 204 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 165 717 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 851 921 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 152 963 000 zł.
k
apitały mniejszości to 146 853 000 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 63 539 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 488 566 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 446 230 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 851 921 000 zł w 2023 roku.
• 9 023 413 000 zł w 2022 roku.
• 7 781 404 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 851 921 000 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Veolia energia polska wykazała przychody na poziomie 14 422 924 000 zł.
Organizacja zarobiła 256 135 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 092 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 244 043 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 519 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 092 000 zł w 2023 roku
• 53 932 000 zł w 2022 roku
• 91 420 000 zł w 2021 roku

Organizacja Veolia energia polska wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 30%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do VEOLIA ENERGIA POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
0000151931
2
0000123088
3
0000064818
4
0000035784
5
0000030684
6
0000023463
7
0000185271
8
0000145853
9
0000232646
10
0000076364
11
0000827357
12
0000927443
13
0000166177
14
0000092927
15
0000031529
16
0000072845
17
0000616559
18
0000187263
19
0000147588
20
0000008208
21
0000137664
22
0000043427
23
0000830109
24
0000027924
25
0000127415
26
0000492350
27
0000728054
28
0000176774
29
0000058452
30
0000065917