AXPO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000020839
NIP
5262483798
REGON
016380846

Podsumowanie

aktywa
9,7 mld
przychód
18,3 mld
zysk
749,2 mln
wartość firmy
16,4 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO, 2B
Kod pocztowy
00-843
Rejestracja
2001-06-29
Rozpoczęcie działalności
2000-08-16
Kapitał zakładowy
241250000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Axpo polska osiągnęła 18 275 066 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 068 823 000 zł. Pozostałe przychody to 10 206 243 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 319 652 000 zł.
Zysk netto wyniósł 749 171 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 619 512 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 275 066 000 zł w 2022 roku.
• 7 079 422 000 zł w 2021 roku.
• 3 388 210 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 150 118 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 749 171 000 zł w 2022 roku.
• 545 182 000 zł w 2021 roku.
• 74 542 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Axpo polska wynosi 16 387 462 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 207 401 000 zł a 45 687 665 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 253 655 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 387 462 333 zł w 2022 roku.
• 7 545 865 417 zł w 2021 roku.
• 2 793 611 667 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Axpo polska wyniosła 9 713 085 000 zł.
a
ktywa trwałe to 4 233 236 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 479 849 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 713 085 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 609 868 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 103 217 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 926 380 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 713 085 000 zł w 2022 roku.
• 2 280 296 000 zł w 2021 roku.
• 694 319 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Axpo polska wyniosły 8 103 217 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 713 085 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 604 633 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 103 217 000 zł w 2022 roku
• 1 419 599 000 zł w 2021 roku
• 378 803 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Axpo polska wykazała przychody na poziomie 18 275 066 000 zł.
Organizacja zarobiła 925 228 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 176 057 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 749 171 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 168 400 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 176 057 000 zł w 2022 roku
• 127 905 000 zł w 2021 roku
• 19 072 000 zł w 2020 roku

Organizacja Axpo polska wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 10%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Axpo International Sa posiada 482500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.10.2019 jest Axpo International Sa kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.02.2015 do 29.10.2019 była Axpo International Sa kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 23.12.2008 do 12.02.2015 najwięcej udziałów posiadał Egl Holding Luxembourg Ag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.