"PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH INTERCOR"SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000102850
NIP
6492086506
REGON
271261710

Podsumowanie

aktywa
1,1 mld
przychód
1,8 mld
zysk
139,9 mln
wartość firmy
2,1 mld
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
ZAWIERCIE
Adres
OKÓLNA, 10
Kod pocztowy
42-400
Rejestracja
2002-03-27
Rozpoczęcie działalności
1992-01-01
Kapitał zakładowy
500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPOWAŻNIONY JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE BĄDŹ 2 (DWÓCH) PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, BĄDŹ 2 (DWÓCH) PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "przedsiębiorstwo usług technicznych intercor"spółka z ograniczoną odpowiedzialności osiągnęła 1 835 704 879 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 657 112 162 zł. Pozostałe przychody to 178 592 717 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 517 202 884 zł.
Zysk netto wyniósł 139 909 278 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 179 540 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 835 704 879 zł w 2023 roku.
• 1 842 130 481 zł w 2022 roku.
• 1 245 648 776 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 961 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 139 909 278 zł w 2023 roku.
• 151 453 806 zł w 2022 roku.
• 124 992 167 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "przedsiębiorstwo usług technicznych intercor"spółka z ograniczoną odpowiedzialności wynosi 2 125 321 625 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 341 881 262 zł a 4 589 262 197 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 234 385 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 125 321 625 zł w 2023 roku.
• 2 070 851 513 zł w 2022 roku.
• 1 556 068 904 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "przedsiębiorstwo usług technicznych intercor"spółka z ograniczoną odpowiedzialności wyniosła 1 066 680 148 zł.
a
ktywa trwałe to 33 414 751 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 033 265 397 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 066 680 148 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 455 841 683 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 610 838 465 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 595 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 066 680 148 zł w 2023 roku.
• 820 001 637 zł w 2022 roku.
• 762 488 787 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "przedsiębiorstwo usług technicznych intercor"spółka z ograniczoną odpowiedzialności wyniosły 610 838 465 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 066 680 148 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 131 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 610 838 465 zł w 2023 roku
• 504 069 232 zł w 2022 roku
• 461 598 494 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "przedsiębiorstwo usług technicznych intercor"spółka z ograniczoną odpowiedzialności wykazała przychody na poziomie 1 835 704 879 zł.
Organizacja zarobiła 193 532 734 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 623 456 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 139 909 278 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8 079 328 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 623 456 zł w 2023 roku
• 48 376 167 zł w 2022 roku
• 73 449 647 zł w 2021 roku

Organizacja "przedsiębiorstwo usług technicznych intercor"spółka z ograniczoną odpowiedzialności wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty związane z budową mostów i tuneli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 10%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Jurczyk Piotr posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Piętek Zdzisław posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do "PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH INTERCOR"SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI