STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000054588
NIP
5210421928
REGON
010676681

Podsumowanie

aktywa
3,8 mld
przychód
5 mld
zysk
77,9 mln
wartość firmy
4,2 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
PRUSZKÓW
Adres
PARZNIEWSKA, 10
Kod pocztowy
05-800
Rejestracja
2001-10-18
Rozpoczęcie działalności
1994-06-01
Kapitał zakładowy
73328000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
http://www.strabag.pl
Email
pl_office.strabag@strabag.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ALBO PRZEZ DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO PRZEZ DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Opis działalności: STRABAG to wiodąca firma budowlana, będąca częścią europejskiego konglomeratu z ...
W skrócie
  • Realizacja projektów budownictwa ogólnego, inżynieryjnego, infrastrukturalnego
  • Budowa dróg, mostów, obwodnic
  • Modernizacja linii kolejowych
  • Tworzenie centrów R&D oraz akceleratorów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Strabag osiągnęła 5 008 218 052 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 944 310 708 zł. Pozostałe przychody to 63 907 344 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 866 395 539 zł.
Zysk netto wyniósł 77 915 169 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 368 103 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 008 218 052 zł w 2023 roku.
• 4 489 399 822 zł w 2022 roku.
• 4 534 793 024 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8 795 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 915 169 zł w 2023 roku.
• 167 224 407 zł w 2022 roku.
• 93 943 310 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Strabag wynosi 4 158 614 563 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 508 141 854 zł a 12 520 545 129 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 274 831 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 158 614 563 zł w 2023 roku.
• 4 236 954 626 zł w 2022 roku.
• 3 848 674 068 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Strabag wyniosła 3 765 386 609 zł.
a
ktywa trwałe to 1 031 090 135 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 734 296 473 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 765 386 609 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 677 522 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 087 864 136 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 178 016 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 765 386 609 zł w 2023 roku.
• 3 257 576 697 zł w 2022 roku.
• 2 933 423 220 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Strabag wyniosły 3 087 864 136 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 765 386 609 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 185 684 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 087 864 136 zł w 2023 roku
• 2 490 744 986 zł w 2022 roku
• 2 333 815 916 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Strabag wykazała przychody na poziomie 5 008 218 052 zł.
Organizacja zarobiła 97 897 390 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 982 221 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 915 169 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 717 394 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 982 221 zł w 2023 roku
• 1 719 484 zł w 2022 roku
• 60 644 874 zł w 2021 roku

Organizacja Strabag wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 10%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Strabag Ag posiada 146647 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.08.2013 jest Strabag Ag kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2013 do 30.08.2013 był Strabag Ag kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.11.2012 do 28.02.2013 najwięcej udziałów posiadał Strabag Ag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do STRABAG