BUDREXMOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0001038752
NIP
9662177995
REGON
525420833

Podsumowanie

aktywa
2,6 mld
przychód
7,2 mld
zysk
591 mln
wartość firmy
7,6 mld
Podstawowe info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
BIAŁYSTOK
Adres
UL. PRZĘDZALNIANA, 60
Kod pocztowy
15-688
Rejestracja
2023-05-26
Rozpoczęcie działalności
2023-05-26
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK/PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Budrexmosty osiągnęła 7 155 040 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 154 820 000 zł. Pozostałe przychody to 220 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 563 806 000 zł.
Zysk netto wyniósł 591 014 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 155 040 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 155 040 000 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 591 014 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 591 014 000 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Budrexmosty wynosi 7 614 842 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 480 759 750 zł a 17 887 600 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 614 842 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 614 842 417 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Budrexmosty wyniosła 2 634 677 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 634 677 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 043 664 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 000 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 993 664 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 634 677 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 634 677 000 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,182%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1182 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Budrexmosty wyniosły 1 993 664 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 634 677 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 993 664 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 993 664 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Budrexmosty wykazała przychody na poziomie 7 155 040 000 zł.
Organizacja zarobiła 626 696 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 682 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 591 014 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 682 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 682 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Organizacja Budrexmosty wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty związane z budową mostów i tuneli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 60%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 60%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Siemieniuk Jacek posiada 800 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Wysztygiel Robert posiada 200 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 09.07.2024 jest Siemieniuk Jacek kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.11.2023 do 09.07.2024 był Siemieniuk Jacek kontrolując 70% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.05.2023 do 14.11.2023:
• Wysztygiel Robert (50% udziałów)
• Nietupska Edyta (50% udziałów)

Podobne organizacje do BUDREXMOSTY