ZARMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000160402
NIP
7542739320
REGON
532383555

Podsumowanie

aktywa
1,9 mld
przychód
2,4 mld
zysk
27,7 mln
wartość firmy
2,6 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
CHŁODNA, 51
Kod pocztowy
00-867
Rejestracja
2003-04-30
Rozpoczęcie działalności
2003-04-01
Kapitał zakładowy
561000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Zarmen osiągnęła 2 428 223 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 406 544 000 zł. Pozostałe przychody to 21 679 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 378 893 000 zł.
Zysk netto wyniósł 27 651 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 200 793 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 428 223 000 zł w 2023 roku.
• 3 132 725 000 zł w 2022 roku.
• 1 743 856 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5 881 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 651 000 zł w 2023 roku.
• 110 259 000 zł w 2022 roku.
• 107 308 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zarmen wynosi 2 594 129 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 276 510 000 zł a 6 070 557 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 165 506 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 594 129 000 zł w 2023 roku.
• 3 794 279 000 zł w 2022 roku.
• 2 387 704 000 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Zarmen wyniosła 1 912 360 000 zł.
a
ktywa trwałe to 1 008 808 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 903 552 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 912 360 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 790 025 000 zł.
k
apitały mniejszości to 37 277 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 085 058 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 992 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 912 360 000 zł w 2023 roku.
• 2 046 102 000 zł w 2022 roku.
• 1 898 310 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 912 360 000 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Zarmen wykazała przychody na poziomie 2 428 223 000 zł.
Organizacja zarobiła 41 208 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 557 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 651 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 253 333 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 557 000 zł w 2023 roku
• 22 773 000 zł w 2022 roku
• 22 380 000 zł w 2021 roku

Organizacja Zarmen wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 30%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Koncewicz Zbigniew posiada 1122 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.12.2016 jest Koncewicz Zbigniew kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.04.2003 do 14.12.2016 był Koncewicz Zbigniew kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do ZARMEN

Organizacja Numer KRS
1
0000042906
2
0000555242
3
0000779915
4
0000897706
5
0001018422
6
0000255234
7
0000287136
8
0000206353
9
0000344514
10
0000449352
11
0000574961
12
0000685143
13
0000453448
14
0000313488
15
0000361081
16
0000244102
17
0000133101
18
0000695775
19
0000009367
20
0000910317
21
0000679977
22
0000157688
23
0000453325
24
0000421470
25
0000612672
26
0000398765
27
0000117782
28
0000269669
29
0000287548
30
0000198913