"INTOP WARSZAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000274849
NIP
5213425602
REGON
140897355

Podsumowanie

aktywa
288,4 mln
przychód
539,9 mln
zysk
45,9 mln
wartość firmy
676,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. ŁUKASZA DREWNY, 70
Kod pocztowy
02-968
Rejestracja
2007-02-26
Rozpoczęcie działalności
2007-03-20
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - POZOSTALI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "intop warszawa" osiągnęła 539 862 011 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 539 226 227 zł. Pozostałe przychody to 635 784 zł.
Całkowite koszty wyniosły 493 363 579 zł.
Zysk netto wyniósł 45 862 648 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 69 834 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 539 862 011 zł w 2023 roku.
• 361 914 123 zł w 2022 roku.
• 296 537 741 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7 477 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 862 648 zł w 2023 roku.
• 12 041 478 zł w 2022 roku.
• 27 857 162 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "intop warszawa" wynosi 676 646 593 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 133 287 994 zł a 1 349 655 027 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 632 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 676 646 593 zł w 2023 roku.
• 389 320 655 zł w 2022 roku.
• 401 572 966 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "intop warszawa" wyniosła 288 367 842 zł.
a
ktywa trwałe to 31 742 216 zł.
a
ktywa obrotowe to 256 625 626 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 288 367 842 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 177 717 325 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 650 517 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 211 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 288 367 842 zł w 2023 roku.
• 293 697 175 zł w 2022 roku.
• 245 938 480 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "intop warszawa" wyniosły 110 650 517 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 288 367 842 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 986 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 110 650 517 zł w 2023 roku
• 160 525 627 zł w 2022 roku
• 122 668 493 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "intop warszawa" wykazała przychody na poziomie 539 862 011 zł.
Organizacja zarobiła 54 416 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8 553 499 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 862 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 352 705 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8 553 499 zł w 2023 roku
• 3 610 181 zł w 2022 roku
• 9 434 503 zł w 2021 roku

Organizacja "intop warszawa" wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty związane z budową mostów i tuneli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Lipska Beata posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Lipska Hanna posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Lipski Daniel posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Lipski Mirosław posiada 75 udziałów, które stanowią 37.5% firmy.
Głaz Edward posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 14.02.2011 jest Lipski Mirosław kontrolujący 38% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.02.2007 do 14.02.2011:
• Lipski Jacek (38% udziałów)
• Lipski Mirosław (38% udziałów)

Podobne organizacje do "INTOP WARSZAWA"

Organizacja Numer KRS
1
0000742066
2
0000350023
3
0000126082
4
0000566922
5
0000594527
6
0000611960
7
0000015219
8
0000448767
9
0000629113
10
0000758660
11
0000123870
12
0000163164
13
0000252808
14
0000959506
15
0000160887
16
0000204278
17
0000621429
18
0000349998
19
0000436402
20
0000029300
21
0000189026
22
0000788434
23
0000644740
24
0000505088
25
0000187283
26
0000445037
27
0000119843
28
0000614467
29
0000059612
30
0000842830