ROMGOS GWIAZDOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000547396
NIP
6172205725
REGON
360405525

Podsumowanie

aktywa
374,5 mln
przychód
458,5 mln
zysk
56,6 mln
wartość firmy
618,5 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
JAROCIN
Adres
UL. ZACISZNA, 1D
Kod pocztowy
63-200
Rejestracja
2015-03-17
Rozpoczęcie działalności
2015-01-01
Kapitał zakładowy
20000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Romgos gwiazdowscy osiągnęła 458 504 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 458 438 507 zł. Pozostałe przychody to 65 887 zł.
Całkowite koszty wyniosły 401 870 625 zł.
Zysk netto wyniósł 56 567 882 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 88 540 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 458 504 394 zł w 2022 roku.
• 293 473 828 zł w 2021 roku.
• 226 376 438 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 313 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 567 882 zł w 2022 roku.
• 30 469 419 zł w 2021 roku.
• 31 061 438 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Romgos gwiazdowscy wynosi 618 479 168 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 86 538 043 zł a 1 146 260 984 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 121 270 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 618 479 168 zł w 2022 roku.
• 369 769 896 zł w 2021 roku.
• 312 820 053 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Romgos gwiazdowscy wyniosła 374 515 845 zł.
a
ktywa trwałe to 166 613 785 zł.
a
ktywa obrotowe to 207 902 060 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 374 515 845 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 115 384 058 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 259 131 788 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 975 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 374 515 845 zł w 2022 roku.
• 158 113 399 zł w 2021 roku.
• 168 392 124 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Romgos gwiazdowscy wyniosły 259 131 788 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 374 515 845 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 323 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 259 131 788 zł w 2022 roku
• 88 456 062 zł w 2021 roku
• 118 183 224 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Romgos gwiazdowscy wykazała przychody na poziomie 458 504 394 zł.
Organizacja zarobiła 71 500 058 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 932 176 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 567 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 910 593 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 932 176 zł w 2022 roku
• 8 575 314 zł w 2021 roku
• 10 607 161 zł w 2020 roku

Organizacja Romgos gwiazdowscy wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 4%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Rttg posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Rmdg posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rttg (50% udziałów)
• Rmdg (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.12.2020 do 16.03.2021:
• Gwiazdowski Miszel (50% udziałów)
• Gwiazdowski Tobiasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.03.2015 do 21.12.2020:
• Gwiazdowski Miszel (50% udziałów)
• Gwiazdowski Tobiasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do ROMGOS GWIAZDOWSCY

Organizacja Numer KRS
1
0000938804
2
0000346282
3
0000673784
4
0000698773
5
0000335372
6
0000861543
7
0000155548
8
0000558943
9
0000805564
10
0000416319
11
0000062007
12
0000163889
13
0000379908
14
0000414211
15
0000559695
16
0000110301
17
0000807266
18
0000062168
19
0000455894
20
0000576198
21
0000841058
22
0000520776
23
0000120124
24
0000017342
25
0000595457
26
0000143061
27
0000610813
28
0000413701
29
0000496447
30
0000121870