AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000392868
NIP
7010303102
REGON
142989877

Podsumowanie

aktywa
469,4 mln
przychód
781,1 mln
zysk
38,8 mln
wartość firmy
757,1 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
NOWY DWÓR MAZOWIECKI
Adres
UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO, 6
Kod pocztowy
05-100
Rejestracja
2011-08-05
Rozpoczęcie działalności
2011-06-30
Kapitał zakładowy
51347000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Amw sinevia osiągnęła 781 129 827 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 780 758 086 zł. Pozostałe przychody to 371 741 zł.
Całkowite koszty wyniosły 741 953 778 zł.
Zysk netto wyniósł 38 804 307 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 75 261 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 781 129 827 zł w 2023 roku.
• 523 595 359 zł w 2022 roku.
• 521 142 130 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6 512 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 804 307 zł w 2023 roku.
• -4 714 038 zł w 2022 roku.
• 7 614 980 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amw sinevia wynosi 757 109 354 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 81 138 906 zł a 1 952 824 566 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 060 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 757 109 354 zł w 2023 roku.
• 404 438 399 zł w 2022 roku.
• 438 382 866 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Amw sinevia wyniosła 469 376 929 zł.
a
ktywa trwałe to 75 686 366 zł.
a
ktywa obrotowe to 393 690 563 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 469 376 929 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 108 185 209 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 361 191 720 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 189 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 469 376 929 zł w 2023 roku.
• 323 506 915 zł w 2022 roku.
• 333 892 193 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Amw sinevia wyniosły 361 191 720 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 469 376 929 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 500 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 361 191 720 zł w 2023 roku
• 249 673 813 zł w 2022 roku
• 253 232 382 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Amw sinevia wykazała przychody na poziomie 781 129 827 zł.
Organizacja zarobiła 46 183 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7 378 872 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 804 307 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 229 812 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7 378 872 zł w 2023 roku
• 5 214 796 zł w 2022 roku
• 1 784 790 zł w 2021 roku

Organizacja Amw sinevia wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 10%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Skarb Państwa Reprezentowany Przez Agencję Mienia Wojskowego posiada 51347 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.02.2016 jest Skarb Państwa Reprezentowany Przez Agencję Mienia Wojskowego kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.08.2011 do 22.02.2016 był Skarb Państwa Reprezentowany Przez Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do AMW SINEVIA