THESAR-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000135260
NIP
5222473078
REGON
016001085

Podsumowanie

aktywa
13 mln
przychód
60,9 mln
zysk
-728 tys.
wartość firmy
40,6 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
PLAC CZERWCA 1976 ROKU, 2
Kod pocztowy
02-495
Rejestracja
2002-10-17
Rozpoczęcie działalności
1999-07-01
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.thesar-pro.waw.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Thesar-pro osiągnęła 60 923 032 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 904 054 zł. Pozostałe przychody to 18 978 zł.
Całkowite koszty wyniosły 61 631 616 zł.
Strata netto wyniosła 727 562 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -226 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 923 032 zł w 2023 roku.
• 66 418 837 zł w 2022 roku.
• 58 148 234 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -168 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -727 562 zł w 2023 roku.
• -834 089 zł w 2022 roku.
• -536 818 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Thesar-pro wynosi 40 615 355 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 152 307 580 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -339 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 615 355 zł w 2023 roku.
• 44 279 225 zł w 2022 roku.
• 38 765 490 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Thesar-pro wyniosła 12 958 937 zł.
a
ktywa trwałe to 976 262 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 982 675 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 958 937 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 982 985 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 941 922 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -594 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 958 937 zł w 2023 roku.
• 14 552 698 zł w 2022 roku.
• 15 494 119 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Thesar-pro wyniosły 14 941 922 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 958 937 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -349 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 941 922 zł w 2023 roku
• 15 441 226 zł w 2022 roku
• 15 548 558 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Thesar-pro wykazała przychody na poziomie 60 923 032 zł.
Organizacja zarobiła -704 216 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 346 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -727 562 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2242 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 346 zł w 2023 roku
• 390 389 zł w 2022 roku
• 455 078 zł w 2021 roku

Organizacja Thesar-pro wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Nasuciński Robert posiada 499 udziałów, które stanowią 99.8% firmy.
Największym udziałowcem od 25.10.2023 jest Nasuciński Robert kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.07.2023 do 25.10.2023:
• Nasuciński Robert (50% udziałów)
• Nasucińska Małgorzata (50% udziałów)
W okresie od 19.05.2020 do 31.07.2023 najwięcej udziałów posiadał Marczak Sylwester . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do THESAR-PRO

Organizacja Numer KRS
1
0000540672
2
0000683254
3
0000567549
4
0000037779
5
0000571531
6
0000728806
7
0000450461
8
0000787526
9
0000726660
10
0000364093
11
0000432885
12
0000526965
13
0000854597
14
0000203858
15
0000214098
16
0000666813
17
0000875876
18
0000700819
19
0000576026
20
0000731342
21
0000450024
22
0000700554
23
0000721688
24
0000653717
25
0000773207
26
0000684027
27
0000953531
28
0000713910
29
0000738946
30
0000534134