THESAR-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000135260
NIP
5222473078
REGON
016001085

Podsumowanie

aktywa
15,5 mln
przychód
58,2 mln
zysk
-537 tys.
wartość firmy
38,8 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
PLAC CZERWCA 1976 ROKU, 2
Kod pocztowy
02-495
Rejestracja
2002-10-17
Rozpoczęcie działalności
1999-07-01
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
thesar-pro.waw.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Thesar-pro osiągnęła 58 148 234 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 148 234 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 685 052 zł.
Strata netto wyniosła 536 818 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 033 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 148 234 zł w 2021 roku.
• 53 447 873 zł w 2020 roku.
• 63 514 036 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -204 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -536 818 zł w 2021 roku.
• -1 226 109 zł w 2020 roku.
• 740 408 zł w 2019 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Thesar-pro wynosi 38 765 490 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 145 370 586 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -971 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 765 490 zł w 2021 roku.
• 35 993 699 zł w 2020 roku.
• 46 585 687 zł w 2019 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Thesar-pro wyniosła 15 494 119 zł.
a
ktywa trwałe to 1 607 894 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 886 226 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 494 119 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -54 439 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 548 558 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -258 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 494 119 zł w 2021 roku.
• 11 664 398 zł w 2020 roku.
• 13 164 686 zł w 2019 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 986%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 260.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Thesar-pro wyniosły 15 548 558 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 494 119 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -373 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 548 558 zł w 2021 roku
• 11 182 020 zł w 2020 roku
• 11 456 198 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku
• 87% w 2019 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Thesar-pro wykazała przychody na poziomie 58 148 234 zł.
Organizacja zarobiła -81 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 455 078 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -536 818 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -557% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 111 296 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 455 078 zł w 2021 roku
• 115 980 zł w 2020 roku
• 328 164 zł w 2019 roku

Organizacja Thesar-pro wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Nasuciński Robert posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Nasucińska Małgorzata posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
Nasucińska Małgorzata (50% udziałów)
Nasuciński Robert (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 19.05.2020 do 31.07.2023 był Marczak Sylwester kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 16.03.2018 do 19.05.2020 najwięcej udziałów posiadał Nasuciński Robert. Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do THESAR-PRO