ŚLĄSKI HOLDING PRZEMYSŁOWY SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000629937
NIP
6342869690
REGON
365034453

Podsumowanie

aktywa
27,4 mln
przychód
9 mln
zysk
-6,1 mln
wartość firmy
6 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
BYTOM
Adres
UL. KONSTYTUCJI, 74
Kod pocztowy
41-905
Rejestracja
2016-07-27
Rozpoczęcie działalności
2016-07-27
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
shpsa.eu
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A CZŁONEK ZARZĄDU NIEBĘDĄCY PREZESEM ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Śląski holding przemysłowy osiągnęła 9 004 383 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 790 829 zł. Pozostałe przychody to 213 554 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 909 401 zł.
Strata netto wyniosła 6 118 573 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 985 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 004 383 zł w 2022 roku.
• 10 114 330 zł w 2021 roku.
• 9 924 782 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 250 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6 118 573 zł w 2022 roku.
• -452 937 zł w 2021 roku.
• -1 601 501 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Śląski holding przemysłowy wynosi 6 002 922 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 22 510 958 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 514 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 002 922 zł w 2022 roku.
• 6 742 887 zł w 2021 roku.
• 6 616 522 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Śląski holding przemysłowy wyniosła 27 418 094 zł.
a
ktywa trwałe to 478 792 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 939 302 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 418 094 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -24 516 523 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 934 618 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 305 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 418 094 zł w 2022 roku.
• 26 159 121 zł w 2021 roku.
• 26 620 268 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła -57%.
Marża netto wyniosła -68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Śląski holding przemysłowy wyniosły 51 934 618 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 418 094 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 189%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 257 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 934 618 zł w 2022 roku
• 44 557 071 zł w 2021 roku
• 44 565 282 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 189% w 2022 roku
• 170% w 2021 roku
• 167% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Śląski holding przemysłowy wykazała przychody na poziomie 9 004 383 zł.
Organizacja zarobiła -5 911 280 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 207 293 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 118 573 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 690 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 207 293 zł w 2022 roku
• 21 632 zł w 2021 roku
• 48 956 zł w 2020 roku

Organizacja Śląski holding przemysłowy wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.3%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ŚLĄSKI HOLDING PRZEMYSŁOWY