LIFEWELLNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000369747
NIP
5222965249
REGON
142655001

Podsumowanie

aktywa
3,8 mln
przychód
8,1 mln
zysk
904 tys.
wartość firmy
11 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
BYTOM
Adres
UL. SIEMIANOWICKA, 99
Kod pocztowy
41-902
Rejestracja
2010-11-05
Rozpoczęcie działalności
2010-11-04
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Lifewellness osiągnęła 8 101 255 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 101 060 zł. Pozostałe przychody to 195 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 196 601 zł.
Zysk netto wyniósł 904 458 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 285 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 101 255 zł w 2022 roku.
• 7 663 440 zł w 2021 roku.
• 7 999 386 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 173 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 904 458 zł w 2022 roku.
• 138 085 zł w 2021 roku.
• 697 992 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lifewellness wynosi 10 992 468 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 973 799 zł a 20 253 136 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 865 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 992 468 zł w 2022 roku.
• 6 956 755 zł w 2021 roku.
• 9 316 783 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Lifewellness wyniosła 3 841 033 zł.
a
ktywa trwałe to 622 434 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 218 599 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 841 033 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 631 732 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 209 301 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 580 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 841 033 zł w 2022 roku.
• 2 701 050 zł w 2021 roku.
• 2 260 524 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Lifewellness wyniosły 1 209 301 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 841 033 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 161 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 209 301 zł w 2022 roku
• 973 776 zł w 2021 roku
• 671 335 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Lifewellness wykazała przychody na poziomie 8 101 255 zł.
Organizacja zarobiła 991 157 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 86 699 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 904 458 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 484 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 699 zł w 2022 roku
• 54 872 zł w 2021 roku
• 186 599 zł w 2020 roku

Organizacja Lifewellness wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Bańkowska Joanna posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 25.10.2022 jest Bańkowska Joanna kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.10.2018 do 25.10.2022 był Soczyście kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.08.2012 do 18.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Bańkowski Bogdan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.