PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ARES" A. DOMBEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000098777
NIP
5750007635
REGON
002740646

Podsumowanie

aktywa
3,4 mln
przychód
9,2 mln
zysk
167
wartość firmy
7,7 mln
Podstawowe info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
DOBRODZIEŃ
Adres
KSIĘDZA JANA GŁADYSZA, 6
Kod pocztowy
46-380
Rejestracja
2002-03-11
Rozpoczęcie działalności
1990-05-04
Kapitał zakładowy
200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "ares" a. dombek osiągnęła 9 146 969 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 145 360 zł. Pozostałe przychody to 1609 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 145 193 zł.
Zysk netto wyniósł 167 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 56 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 146 969 zł w 2022 roku.
• 10 103 121 zł w 2021 roku.
• 8 904 073 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 167 zł w 2022 roku.
• 204 375 zł w 2021 roku.
• 82 569 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "ares" a. dombek wynosi 7 672 808 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1670 zł a 22 867 423 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 672 808 zł w 2022 roku.
• 9 131 330 zł w 2021 roku.
• 7 687 080 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "ares" a. dombek wyniosła 3 392 066 zł.
a
ktywa trwałe to 1 072 583 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 319 483 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 392 066 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 098 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 293 184 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 392 066 zł w 2022 roku.
• 3 714 914 zł w 2021 roku.
• 3 500 887 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "ares" a. dombek wyniosły 1 293 184 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 392 066 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -62 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 293 184 zł w 2022 roku
• 1 610 361 zł w 2021 roku
• 1 606 548 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "ares" a. dombek wykazała przychody na poziomie 9 146 969 zł.
Organizacja zarobiła 5854 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5687 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 167 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 97% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1137 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5687 zł w 2022 roku
• 8965 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "ares" a. dombek wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Dombek Arnold posiada 150 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Dombek Eugeniusz posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.