BELWEDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000599046

NIP

7743226863

REGON

363632291

aktywa

39 tys.

przychód

36 tys.

zysk netto

-371 tys.

wartość firmy

24 tys.

Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
PŁOCK
Adres
UL. DWORCOWA, 18A
Kod pocztowy
09-402
Rejestracja
2016-01-27
Rozpoczęcie działalności
2016-01-27
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki

Organizacja Belweder group osiągnęła 35 523 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 500 zł. Pozostałe przychody to 23 zł.
Całkowite koszty wyniosły 406 639 zł.
Strata netto wyniosła 371 139 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 523 zł w 2022 roku.
• 60 103 zł w 2021 roku.
• 43 673 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -74 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -371 139 zł w 2022 roku.
• 5515 zł w 2021 roku.
• 2152 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Belweder group wynosi 23 682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 88 808 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 682 zł w 2022 roku.
• 105 247 zł w 2021 roku.
• 78 315 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Belweder group wyniosła 39 020 zł.
a
ktywa trwałe to 35 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 4020 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 020 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -321 139 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 360 159 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 020 zł w 2022 roku.
• 64 688 zł w 2021 roku.
• 59 409 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -951%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 116%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła -1,045%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -190.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -209 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Belweder group wyniosły 360 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 020 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 923%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 360 159 zł w 2022 roku
• 7199 zł w 2021 roku
• 5284 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 180.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 923% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Belweder group wykazała przychody na poziomie 35 523 zł.
Organizacja zarobiła -370 193 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 946 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -371 139 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 189 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 946 zł w 2022 roku
• 690 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja Belweder group wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0000883%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 0.00 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Jałtuszewski Marek posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Laskowski Paweł posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 31.07.2023 jest Jałtuszewski Marek kontrolujący 51% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.11.2022 do 31.07.2023:
• Jałtuszewski Marek (50% udziałów)
• Romańczuk Jacek (50% udziałów)
W okresie od 27.01.2016 do 24.11.2022 najwięcej udziałów posiadał Jałtuszewski Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.